Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 4 17:02:10 2006
Subject:  Gui ban TK
Post No:  3329    

Ne^'u ba.n tin ca^u no'i cu?a Tha^`y NH nhu+ sau dda^y, "Đối với người vừa mới thực tập niệm Bụt thì Bụt là một thực tại ở ngoài. Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc thì Bụt trở nên một thực tại ở trong tâm. " thi` ca'c Pha^.t tu+? ta^.p Thie^`n dde^? la`m gi`? Ta.i sao kho^ng nie^.m Bu.t dde^? tha`nh Pha^.t?

Ba.n vie^'t, "Còn thấy( realize ) TPCL ở trong tâm và "physically described" được cho người khác hiểu đưọc ---> không có nghĩa là nó phải hiện hửu bằng hình tướng ( physically exists ); thì đó mới là cỏi "vô sanh vô tử" ( the nature of no -birth and no-death) của kinh ADĐ." To^i tha^'y kinh Di Da` describes TPCL ba(`ng ngo^n ngu+~ a^m thanh, hi`nh a?nh thi` to^i no'i ddo' la` hi`nh tuo*'ng, chu+' hi`nh tu+o*'ng kho^ng pha?i chi? la` ca'i ma` ba.n tha^'y, nghe,...Ne^'u ba.n realize TPCL o*? trong ta^m, thi` ne^'u no' kho^ng pha?i la` hi`nh tu+o*'ng thi` no' la` gi` ma` ba.n co' the^? realize dduoc.
DTVBT

3330<--Next   Previous-->3328   View top 40 messages