Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue May 30 21:02:34 2006
Subject:  Phát Nguyện Văng Sinh / bạn QT
Post No:  3061     Reply to:   3059

##Theo to^i thi` Kinh Di Da` no'i la` ne^'u mi`nh muo^'n ddi Ta^y Phu+o*ng Cu+.c La.c thi` cu+' nie^.m Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t la` xong.##

Tôi xin bổ túc.
Muốn được văng sinh th́ phải có 3 yếu tố: tín, nguyện và hạnh.
Bạn tin Phật rồi nên bạn mới niệm Phật, tức là xong 2 yếu tố. Tuy nhiên, cái yếu tố thứ 3 kia, "nguyện", mới là quan trọng.
Phật có bản nguyện tiếp dẫn, nhưng bạn không có lời nguyện cầu tiếp dẫn văng sinh, không có ḷng mong muốn văng sinh, th́ không thể nào Phật tiếp dẫn được.
Ah ah ah, xin lỗi bạn, tôi vừa đọc lại câu của bạn. Bạn có chữ "muo^'n" ở trong đó. "Muo^'n" tức là có ḷng mong cầu tiếp dẫn văng sinh, có ḷng muốn văng sinh, nên bạn mới niệm Phật. Như thế là khế hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà.
Tôi nói đây là nói những vị dùng câu Phật hiệu như câu thoại đầu, niệm cho nhất tâm bất loạn, mưa không lọt, gió chẳng vào, nhưng tuyệt nhiên không hề mong muốn văng sinh Tịnh Độ. Những vị đó tuy không văng sinh Tịnh Độ, nhưng nhờ thiện nhân, kiếp sau sẽ có thể gập lại Phật Pháp và sẽ có thể gập lại môn Tịnh Độ. Có thể, có thế và có thể. Nếu ai trong đây mà giỏi hơn ngài Tri Huyền Đại Sư th́ mới mong chắc chắn gập lại Phật Pháp và chắc chắn không gập oan gia chướng ngại.

3062<--Next   Previous-->3060   View top 40 messages