Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 7 18:48:45 2005
Subject:  Con xin nhận lời sám hối
Post No:  1836     Reply to:   1835

Thưa các chú Trình Quán và Trình Ngộ:
Các chú đã cung thưa sư mệnh, mà không tham dự vào đây, thì chắc cũng không nhận được message này, tuy nhiên con cũng xin thưa rằng, con xin nhận lời sám hối của 2 chú, để nghiệp 2 chú được tiêu. Chứ thật tình con không dám bắt lỗi 2 chú, là bậc tiêu biểu cho Tăng Bảo.

Thưa các bạn Một Phật Tử, TT, và tất cả.
Từ khi thụ Sa Di thập giới, cá nhân đó đã dự vào hàng Tăng, tượng trưng cho ngôi Tăng Bảo.
Thế gian có luật của thế gian. Tăng đoàn có luật của Tăng đoàn.
Chúng ta kính Phật, thì cũng phải trọng Tăng. Tăng mà phạm lỗi, mình không được tay đôi mà đối chất, hay là hài tội. Vì như thế phạm vào tội "nói chỗ phải quấy của chư Tăng". Chỉ nên thưa lại với Bản Sư của vị Tăng và Sa Di ấy, hay là thưa lại với bậc trưởng thượng trong Tăng đoàn, để họ sử lý.

Thưa các bạn:
Tôi không phủ nhận rằng 2 chú Sa Di đó "sai", sai ở nhiều điểm, nhưng tôi không dám và cũng không muốn hài tội 2 chú ấy, chỉ tổ mang tội vào thân thôi.
Tôi chỉ muốn thanh minh với chú Trình Ngộ là:
1) khi "bạn" Đại Chúng kia nói tôi phải phục thiện, thì "bạn" ấy sai lắm. Phục là quay về. Phục thiện là cải tà quy chánh. Tu theo Tịnh Độ mà là tà ư?
2) khi "bạn" ra tối hậu thư cho tôi phải giả nhời trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì, bất kể tuổi tác, tôi cho rằng "bạn" thuộc vào hạng ăn không ngồi rồi, xem đồng hồ chờ cho đủ 24 tiếng để kiểm thảo người ta. Lúc đó, nào tôi có biết "bạn" ấy là một Ứng Pháp Sa Di 16 tuổi đâu, mà nói tôi khinh người trẻ tuổi. Tôi mắng là "trẻ ranh", là tôi mắng cái tính "trẻ ranh". Dù cho 50, 60 tuổi mà vớ vẩn như thế thì tôi cũng mắng là "trẻ ranh ăn không ngồi rồi".
3) khi "bạn" Đại Chúng cố tình đưa lý lẽ của TS/NH ra để làm cho tôi không còn chỗ nào đối chất lại nữa, thì tôi nghĩ rằng nếu tôi đưa lý lẽ của các Tổ bên Liên Tông ra, thì "bạn" Đại Chúng sẽ lâm vào thế kẹt. Vì sao? Vì TS/NH là người ngộ đạo, mà các Liên Tông Tổ Sư cũng là bậc ngộ đạo, làm sao mà có thể nói ông nào sai ông nào đúng. Tôi thấy cái giọng của "bạn" ấy, nếu lâm vào thế kẹt, tất sẽ nói vung tàn tán về TS/NH và chư Tổ Liên Tông, rồi hóa ra chuyện hàng thịt nguýt hàng cá. Dây dưa lắm chuyện lắm.

Thật là may, khi bạn nào đó, truy chữ "Trình", mà tìm ra Bản Sư của 2 chú Sa Di ấy, để ngài sử lý. Chứ mà để 2 "cụ" ấy phóng túng, tạo nên bao nhiêu chuyện trói trằng, tội nghiệp cho 2 chú ấy.

1837<--Next   Previous-->1835   View top 40 messages