Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Nov 3 08:03:31 2005
Subject:  Bạn XTH quá chậm tiêu
Post No:  2234     Reply to:   2229

##va` lie^n he^. vo*'i nhu*~ng ba`i vie^'t cu?a dda.o hu*~u Phuc'-So*n thi` ro~ ra`ng la` dda.o hu*~u Phu'c So*n hie^.n tho*`i ddang o*? va`o ha.ng "ha. tri' " ro^`i ! (hi`hi`..) ##

Tôi với bạn đấu khẩu đã bao nhiêu lâu nay, mà bi giờ bạn mới khám phá ra là tôi thuộc hạng hạ trí à? Người gì mà sao chậm tiêu thế cơ chứ ;-))
Bạn Diệu Hỷ ở tít tận bên quê nhà mà còn biết tôi là hàng hạ trí nữa kia kìa. Cái lần kia, tôi nói đùa rằng: ai đó cho niệm Phật là không phải giáo pháp Phật dạy, thì tôi có nên bỏ niệm Phật không? Bạn Diệu Hỷ vội vàng 3 chân 4 cẳng nói rằng tôi không nên bỏ niệm Phật. Hạ trí như tôi mà bỏ niệm Phật thì đi đoong luôn đấy.
Vì sao? Vì pháp môn niệm Phật dùng cho thời nào căn cơ nào cũng được. Từ thời chính pháp cho tới mạt pháp. Từ hàng đẳng giác bồ-tát cho tới hàng hạ hạ căn.
Trên hội Hoa Nghiêm (thời chính pháp), đức Phổ Hiền khuyên các vị bồ tát trong 41 ngôi vị (4 thập và đẳng giác) phải nên cầu vãng sinh TPCL cho mau chóng thành quả Phật.
Nay, chư tổ Ấn Quang, Thiền Tâm,... đều khuyên cụ phọc phàm phu chúng ta nơi đời mạt pháp này, nên nhất tâm niệm Phật.
Ðó, thượng trung hạ căn gì cũng được lợi lạc nhờ pháp môn Niệm Phật cả.
Các môn pháp khác thì chỉ có thượng trung căn mới kham hiểu nổi thôi.

Với pháp môn Niệm Phật, hạng thượng căn thì vãng sinh thượng thượng phẩm. Hoa sen nở ra thì liền gập Phật chứng vô sinh nhẫn. Hàng hạ trí vãng sinh, thì ở trong hoa sen 12 tiểu kiếp, khi hoa nở mới gập các vị Bồ Tát giảng kinh, lần lần tu tập.
Gập Phật ngay, hay là gập sau này, cũng đều OK cả. Vì có còn bị sinh tử luân hồi nữa đâu mà sợ. Ðã sang tới TPCL, dù chưa có chứng chỉ cầm tay, nhưng văn bằng Phật quả coi như là nắm chắc rồi, chỉ có chuyện sớm hay chầy mà thôi.
Vì thế, tôi chỉ cần nắm chắc 6 chữ, lánh dữ làm lành, thì không có gì mà tôi phải sợ.

2235<--Next   Previous-->2233   View top 40 messages