Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Ng B S         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 30 15:06:36 2006
Subject:  Đọc thêm vài lần cũng tốt / P S
Post No:  3259     Reply to:   3258

Chào Người Bạn Đồng Tu,


Bài này Bạn PS đă đăng rồi mà Tôi không biết, nếu đă đăng rồi mà h́nh như Tôi thấy không có ai đọc hay đă đọc rồi mà không hiểu ư nghĩa trong đó. Tôi đă lỡ đăng thêm một lần nầy nữa vậy Chúng Ta đọc thêm vày lần nữa th́ sẽ hiểu rơ ư của bài này.

3260<--Next   Previous-->3258   View top 40 messages