Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 8 07:43:33 2005
Subject:  Gui ban Than O^i / Post 2263
Post No:  2266    

## "Cái biết" trên đang nằm trong cơ thể tứ đại của bạn Phật Đức và cái biết đó "không có h́nh tướng" chi cả ----> được gọi là TÂM bạn. Phật TC thành đạo cũng bằng TÂM ấy ,chớ không phải bằng thân có 80 vẻ đẹp và 32 tướng quư!! ( tướng quư như vậy c̣n bị huỷ diêt thay, th́ ham ǵ h́nh tướng nào, dù ở cỏi giới nào, chung cuộc cũng phải bị Vô thường thăm viếng) ##
Ban ba?o TA^M to^i no' na(`m be^n trong ca'i tha^n tu+' dda.i cu?a to^i, khi no' the^? hie^.n qua con ma('t thi` go.i la` nha~n ca(n. Nhu+ va^.y thi` TA^M na(`m trong ma` ma('t thi` tha^'y o*? be^n ngoa`i. Nhu+ va^.y muo^'n ti`m Pha^.t thi` pha?i ddi ra ngoa`i ddu+o*`ng. Ba.n co' ba?o nhu+ va^.y kho^ng hay to^i nghi~ sai. Xin ba.n chi? da^~n tie^'p.

2267<--Next   Previous-->2265   View top 40 messages