Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 22:56:20 2006
Subject:  Gui Ban Pham Phu
Post No:  3165     Reply to:   3159

Xin trả lời với bạn phamphu rằng : không, tôi chỉ là 1 PT thỉnh thoảng t́m ṭi các Kinh, sách Phật giáo để học tập thêm ở nhà, và dĩ nhiên các sách của thầy Nhất Hạnh viết mà tôi đă được đọc cũng đă giúp khai mở tư duy và chánh kiến cho tôi không ít trên bước đường hướng Phật cũng như trong đời sống hàng ngày ...Ngoài ra c̣n có các sách của các thầy khác nữa ...


XTH

3166<--Next   Previous-->3164   View top 40 messages