Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Kiều Nữ         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 22 00:58:51 2006
Subject:  Riêng tặng bạn Phúc Sơn
Post No:  2840     Reply to:   2837

Kiều Nữ
Riêng tặng bạn Phúc Sơn bài Đuờng thi thất ngôn tứ tuyệt của Trương Kế

PHONG KIỀU DẠ BẠC
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền .

Dịch :

1-Tiếng quạ kêu sương bóng nguyệt mờ
Cầu phong đốm lửa giấc sầu mơ
Hàn Sơn khuất bãi Cô Tô vắng
Đêm điểm hồi chuông khách sững sờ

2841<--Next   Previous-->2839   View top 40 messages