Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 22 20:31:34 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2845     Reply to:   2837

Kiến tánh chưa phải là Phật. Mà Phật là kẻ kiến tánh.
Thế này là thế nào????????????????????????????

The^' na`y nghi~a la` tu*o*ng tu*. nhu* ngu*o*`i mo*'i to^'t nghie^.p tru*o*`ng trung ho.c thi` chu*a pha?i la` doctor, nhu*ng ngu*o*`i doctor thi` cu~ng la` ngu*o*`i to^'t nghie^.p tru*o*`ng trung ho.c .


Chưa phải là A La Hán tức là chưa đạt được địa vị bất hoàn

To^i nho*' ra(`ng to^i cu~ng dda~ tu*`ng la^`m tu*o*?ng ca'i qua? vi. tha^'p nha^'t dde^? thoa't kho?i lua^n ho^i` la` qua? vi. A-La-Ha'n, nhu*ng ca'ch dda^y khoa?ng 3 na(m khi ddo.c trong 1 cuo^'n sa'ch cu?a thie^`n su* Nha^'t Ha.nh thi` tha^'y co' no'i dde^'n trong pha^`n chu' thi'ch cu?a sa'ch la` co`n co' 1 qua? vi. tha^'p ho*n A-La-Ha'n 1 ba^.c nhu*ng cu~ng dda~ ddu? dde^? thoa't kho?i lua^n ho^`i, va` hi`nh nhu* qua? vi. ddo' go.i la` Ba^'t Hoa`n (vi` kho^ng nho*' ro~ te^n go.i ne^n to^i dda~ du`ng chu*~ "co' le~" ) .


##Ngu*o*`i con nhi`n tha^'y cha gia` nhie^`u to^'i ngo^`i nie^.m Pha^.t pha la^~n cu`ng nhu*~ng tie^'ng ho khan thi` vo^ cu`ng thu*o*ng xo't cho cha, nhu*ng can nga(n kho^ng ddu*o*.c, ....
Cu`ng nie^`m tin ma~nh lie^.t vo*'i cha, ##
Có "niềm tin mănh liệt" mà muốn can ngăn cha niệm Phật th́ niệm tin đó mới gọi là tin sai lầm, mê tín.
Người niệm Phật chí thành chí thiết, buông bỏ mọi sự. Bệnh cũng niệm. Khỏe được th́ khỏe. Có chết th́ cũng theo Phật. Can ngăn làm ǵ? Mê tín bất hiếu th́ mới can ngăn.

Dda.o Pha^.t kho^ng pha?i la` dda.o tu ha`nh xa'c, su*. thu*.c ta^.p kho^ng thi'ch ho*.p hoa`n ca?nh su*'c kho?e se~ kho^ng ddem la.i lo*.i i'ch gi`, chi ba(`ng an du*o*~ng ddo*.i khi la`nh ma.nh ddu? su*'c thi` tie^'p tu.c nie^.m Pha^.t, va? la.i, pha?n u*'ng can nga(n cu?a ngu*o*`i con la` pha?n u*'ng ra^'t tu*. nhie^n dde^'n tu*` ti`nh thu*o*ng xo't, lo la('ng cho cha, pha?n u*'ng pha't sinh tu*` ti`nh ca?m con ngu*o*`i nhu* va^.y ma` co' the^? bi. dda.o hu*~u ke^'t to^.i la` "me^ ti'n, ba^'t hie^'u " thi` thu*? ho?i dda.o Pha^.t du`ng dde^? la`m gi` cho nha^n loa.i ? DDe^? do^`n he^'t ta^'t ca? su*'c so^'ng, va` ca?m xu'c cu?a con ngu*o*`i ma` dda^`u co* cho 1 the^' gio*'i Cu*.c La.c hie^.n ddang co`n o*? ra^'t xa xa(m , die^.u vo*.i cha(ng ?

Trong tâm trước mắt, người cha chỉ thấy Phật, được gội Phật quang, bỏ báo thân này, quyết định theo Phật.

Nhu*ng ro^`i ngu*o*`i cha co' nho*` dda~ nie^.m ddu*o*.c danh hie^.u Pha^.t Di-DDa` ca? nga`n la^`n tru*o*'c lu'c la^m chung ma` ddu*o*.c tie^'p da^~n ve^` TPCL hay kho^ng ?

##Sau ddo' ngu*o*`i con cu~ng nie^.m danh hie^.u Pha^.t Di DDa` 10 la^`n ro^`i tu*. sa't !##
Phạm tội ngũ nghịch, không sinh tâm tàm quư sám hối, lại tạo thêm tội sát sinh (tự sát = sát sinh) không được văng sinh.

Ta.i sao dda.o hu*~u la.i no*~ cho ddo' la` to^.i ngu~ nghi.ch va` sa't sinh ? Mo^.t ngu*o*`i con da'm bo? ca? ma.ng so^'ng cu?a mi`nh chi? vi` na(.ng ti`nh thu*o*ng xo't cho cha, so*. cha mi`nh me^.nh chung ba^'t ngo*` khie^'n kho^ng the^? nie^.m Pha^.t 10 la^`n dde^? ro^`i pha?i bi. nghie^.p lo^i theo lua^n ho^`i, vi` muo^'n ba?o dda?m cho cha ddu*o*.c ve^` co~i thanh tu vo*'i Pha^.t Di-DDa` nhu* u*o*'c nguye^.n cu?a cha ma` ngu*o*`i con dda~ da'm hy sinh ca? ma.ng so^'ng cu?a mi`nh , ba^'t cha^'p ca? nghie^.p lu*.c cu?a vie^.c la`m se~ phu? chu.p theo sau ddo', 1 ngu*o*`i con chi' hie^'u, va` can dda?m nhu* the^' thi` sao la.i co' the^? bi. ke^'t to^.i ngu~ nghi.ch va` sa't sanh cho dda`nh !?

Xu*a nay nhu*~ng ke? ngu phu, co^' cha^'p va^~n thu*o*`ng u*a cha^'p cha(.t va`o tu*`ng chu*~, tu*`ng ca^u, cha^'p cha(.t va`o tu*`ng ha`nh ddo^.ng ddu*o*.c ghi nha^.n ddo*n thua^`n ba(`ng ddo^i ma('t thi.t cu?a ho. dde^? le^n a'n va` buo^.c to^.i ngu*o*`i, nhu*~ng ke? ngu phu a^'y thu*o*`ng kho^ng bie^'t xem tro.ng ta^m ho^`n cu?a chi'nh ho. dde^? ma` lo tu ta^.p cho the^m la^n ma^~n, la('ng trong, ngo? ha^`u co' the^? tho^ng ca?m ddu*o*.c 1 ca'ch sa^u xa vo*'i ta^m ho^`n cu?a nhu*~ng ngu*o*`i kha'c, cu`ng vo*'i hoa`n ca?nh ddu*a dda^?y cu?a su*. vie^.c ma` dda~ khie^'n ngu*o*`i kha'c pha?i pha?n u*'ng nhu* the^' ... Nhu*~ng ke? ngu phu a^'y vi` va^.y de^~ tro*? tha`nh nhu*~ng ke? ha`nh ddo^.ng ha` kha('c, suy nghi~ cu*.c ddoan, kha(ng-kha(ng 1 chie^`u, kho^ng bie^'t nhi`n ddi, ngo' la.i, quan sa't ky~ lu*o*~ng dde^? ma` du-di , cha^m chu*o*'c cho ngu*o*`i, ne^n de^~ ta.o ra oan u*'c cho ngu*o*`i va` a'c ba'o mi`nh ... Nhu*~ng ke? ngu phu a^'y vi` kho^ng bie^'t la^'y ta^m la`m tro.ng ne^n cu~ng co' the^? nhi`n ha`nh ddo^.ng cu?a co^' HT Thi'ch-Qua?ng-DDu*'c "sa't nha^n", cu~ng nhu* bie^'t bao vi. anh hu`ng, lie^.t nu*~ kha'c dda~ tua^~n tie^'t hy sinh dde^? giu*~ cho tro`n dda^`y tra'ch vu. cu?a mi`nh trong nghi.ch ca?nh !

Ngu*o*`i con co' sai la^`m thi` cha(?ng qua la` do su*. me^ ti'n qua' na(.ng ne^`, nha^.n la^`m phu*o*ng tie^.n la`m mu.c ddi'ch, nha^.n la^`m vo.ng tu*o*?ng ve^` co~i TPCL la`m mu.c ddi'ch cu?a dda.o gia?i thoa't !

Nếu khôTôi chưa hề đọc, thấy, nghe, ở đâu nói về những bước này. V́ thế tôi không thể viết.
Nếu có mà tôi chưa đọc tới, th́ tôi xin chịu tội với các liên hữu và cầu xin xá tội.
Nếu không hề có, mà bạn XTH hay ai đó cần biết trước khi quyết định muốn tu Tịnh Độ, th́ tôi xin đại diện chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, chư Tổ Sư thạc đức, mà xin lỗi cùng bạn XTH và các vị "chuẩn" liên hữu.

Vo*'i ca'i ta^m hie^.n ddang nhie^`u pha`m tu.c, co`n chu*'a cha^.t ca'c thu*' tam ddo^.c cu?a dda.o hu*~u thi` kho^ng the^? ddu? tu* ca'ch dde^? dda.i die^.n cho Chu* Pha^.t, Bo^` Ta't, Tha'nh Hie^`n, hoa(.c Chu* To^? tha.c ddu*'c ddu*o*.c !!

To^i ne^u ra tha('c ma('c ve^` nhu*~ng die^~n tie^'n tu*` lu'c la^m chung cho dde^'n lu'c ddu*o*.c tie^'p da^~n la` 1 tha('c ma('c ra^'t tu*. nhie^n, cu~ng tu*o*ng tu*. nhu* ne^'u co' ngu*o*`i ho^` ha`o, xu'i giu.c dda.o hu*~u mua 1 loa.i ba?o hie^?m na`o ddo' va` qua? quye^'t vo*'i dda.o hu*~u ra(`ng se~ ddu*o*.c dde^`n bu` cu*.c ky` to lo*'n khi chuye^.n xa?y ra, thi` dda.o hu*~u cu~ng se~ muo^'n ho?i la.i ngu*o*`i ddo' cho ro~ ra`ng nhu*~ng chi tie^'t cu?a qua' tri`nh ddu*o*.c nha^.n bo^`i thu*o*`ng ... Va` ne^'u nhu* ngu*o*`i ddo' la.i tra? lo*`i vo*'i dda.o hu*~u ra(`ng : "to^i chu*a he^` ddo.c, tha^'y, nghe ve^` nhu*~ng bu*o*'c na`y ..." thi` dda.o hu*~u co' ca?m tha^'y ra(`ng ngu*o*`i ddo' dda~ vo^ tra'ch nhie^.m vo*'i nhu*~ng lo*`i khuye^'n du., ho^ ha`o mua ba?o hie^?m cu?a y hay kho^ng ? Ngu*o*`i nhu* va^.y co' ne^n tin theo kho^ng ?

XTH

2846<--Next   Previous-->2844   View top 40 messages