Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Góp ư         Reply   Post Message
Date: Sun Mar 12 01:35:23 2006
Subject:  Góp ư đánh dấu tiếng Việt
Post No:  2770     Reply to:   2769

Có một số bạn trên diễn đàn này viết bài , nhưng v́ không biết cách bỏ dấu bằng tiếng Việt VNI , nên không ai có thể đọc và hiểu các bạn muốn nói gỉ.
Tôi xin gợi ư là các bạn nếu muốn quảng bá Phật pháp cho nhiều người hiểu th́ xin đánh chữ tiếng Việt rơ ràng như bạn Phúc Sơn đă lảm trên diễn đàn này;
C̣n muốn viết để chỉ một vài người đọc, th́ tôi không có ư kiến.

Software tiếng Việt cho free rất nhiều trên Internet; mong các bạn t́m và xử dụng để đọc giả có thể hiểu đuọc điều bạn viết- th́ mới hữu ích- và khỏi tốn công bạn viết v́ chỉ cho bạn dọc mà thôi.

2771<--Next   Previous-->2769   View top 40 messages