Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 4 04:31:53 2006
Subject:  Goi ban PTDT (tiep theo)
Post No:  3326     Reply to:   3325

##Ba.n realize dduoc TPCL o*? trong ta^m c?ua ba.n, nhu+ va^.y thi` TPCL pha?i co' chu+'. Nga^~u I'ch Da.i Su+ no'i TPCL thu+.c su+. o*? trong ta^m co' nghi~a la` ba.n co' the^? realize no' dduoc ba(`ng ta^m chu+' dda^u pha?i la` no' kho^ng co' physically exists. DDo.c kinh Di Da` ban co' the^? tha^'y TPCL dduoc physically described.
DTVBT##

Xin giả nhời bạn như sau:

Đọc lại câu của TSNH:
"Đối với người vừa mới thực tập niệm Bụt thì Bụt là một thực tại ở ngoài. Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc thì Bụt trở nên một thực tại ở trong tâm."

TPCL do đó có nhiều bực, tuỳ công phu tu tập.
Nếu còn' physically exists" thì còn có hình tướng còn có sinh---> do đó theo PHẬT "cái gì có hình tướng có sinh thì "phài có tử" ( lâu hay mau mà thôi)",

Còn thấy( realize ) TPCL ở trong tâm và "physically described" được cho người khác hiểu đưọc ---> không có nghĩa là nó phải hiện hửu bằng hình tướng ( physically exists ); thì đó mới là cỏi "vô sanh vô tử" ( the nature of no -birth and no-death) của kinh ADĐ.

Do đó mà các thiền sư thường diễn tả cảnh TPCL bằng câu:
ỘTự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh ĐộỢ, có nghĩa là Di Đà & Tịnh Độ chỉ nằm trong Tâm Tánh mà thôi.

TK

3327<--Next   Previous-->3325   View top 40 messages