Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Dec 23 04:12:17 2005
Subject:  Ngộ Đạo
Post No:  2484     Reply to:   2483

##To^i tin la` co' Co^? Pha^.t vi` co' nhie^`u nguoi ngo^. dda.o tin nhu+ va^.y.##

Trước mắt bạn XTH, chỉ có 2 thầy Nhất Hạnh và Thanh Từ là 2 người ngộ đạo thôi. Bạn PhatDuc mà có dựa theo ai khác mà bạn tin là ngộ đạo thì cũng bằng không, đối với bạn XTH.
Tiện đây, tôi cũng xin thưa hai điểm.
I) Thầy Nhất Hạnh ngộ được đạo gì thì tôi không biết, nhưng dựa theo giáo lý của đức Thích Tôn thì thầy Nhất Hạnh chưa ngộ đạo Phật.
Trong giáo pháp của đức Thích Tôn, chỉ có Phật mới chế được giới để dùng trong đạo Phật. Đức Như Lai thấy rốt ráo được nhân duyên quả báo của mọi pháp, nên ngài mới chế ra các giới. Ngoại đạo, hay từng đoàn thể, cũng có giới của họ, nhưng không phải là Phật giới.
Nay thầy Nhất Hạnh cho rằng giới của đức Thích Tôn đã trở thành hủ bại lỗi thời, nên thầy ấy phải cập nhật hóa, sửa đổi giới luật cho hợp với thời đại văn minh nguyên tử của thầy ấy.
Dưới mắt những kẻ bàng quan thiên hạ thì cho rằng thầy ấy là một Phật tử cấp tiến. Nhưng dưới mắt những Phật tử, dưới lăng kính của giáo pháp đức Thích Tôn, thì thầy ấy sai khi: 1) thầy ấy sửa đổi giới luật và 2) thầy ấy vẫn tự cho mình là Phật tử.

II) Giáo đoàn của các đệ tử của đức Như Lai có bẩy chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, sa-di-ni, thức-xoa-ma-na, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Nay thầy Nhất Hạnh tự chuyên mà lập ra dòng phái riêng, các tăng ni có gia đình. Trong giáo đoàn của đức Như Lai không có chuyện đó.

Thấy ấy muốn gọi giáo đoàn giáo pháp của thấy ấy là gì thì không ai thèm nói. Nhưng không nên gọi là Phật Giáo, vì trong Phật Giáo, 1) không có người đệ tử nào được chế hay thay đổi giới luật của đức Như Lai cả, 2) không có loại tăng ni có gia đình.
Mà thầy ấy cứ gọi giáo pháp của thầy ấy là Phật Giáo thì cũng OK luôn. Tự do dân chủ mà, mạnh ai nấy nói, không sao cả.

##Ba.n ba?o Kinh Kim Cang sai la` vi` nguoi thua^.t la.i. Lu'c tru+o*'c khi vie^'t cho ba.n Phu'c So*n ba.n ddu+a Kinh Kim Cang da^~n chu+'ng dde^? phu? nha^.n TPCL; ba.n no'i theo Kinh Kim Cang##

Tôi đã nói rồi mà. Chỉ có kinh Kim Cương và Bát Nhã là 2 kinh liễu nghĩa và trung thực đối với bạn XTH thôi. Còn bao nhiêu kinh khác là thiếu trung thực, bất liêu nghĩa và ngụy tạo cả. Tôi đã đưa bao nhiêu kinh khác ra mà bạn XTH dẹp qua một bên cả.

Hai bạn như hai đường thẳng song song, như ông nói gà bà nói vịt, sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Đọc mà như đọc chuyện tiếu lâm ;-))

2485<--Next   Previous-->2483   View top 40 messages