Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  QuangMinh         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 25 23:45:51 2006
Subject:  Hai thằng mặt chuột
Post No:  3248    

Tặng 2 đứa gian hùng mặt chuột trên diễn đàn

Hai thằng mặt chuột,
Một Tịnh ,một thiền (giả).
Chỉ muợn danh thôi
Ăn nói trật vuột
Khi Tổ diệt Sư
Dùng lời hổn xược
Chỉ trích thiện tâm
Làm thiện nản ḷng
Thù riêng óan củ
Thoả dạ tiểu tâm
Khoái chí hả ḷng
Nào ngờ vạ đến,
Phật tử đều căm
Muốn vạch mặt mâm
Của phường xảo trá
Ăn nói vả lả
Bụng chứ dao gâm
Nếu c̣n lếu láo
Sẻ thấy quả báo.

QuangMinh

3249<--Next   Previous-->3247   View top 40 messages