Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 22 15:13:29 2006
Subject:  Gui ban nguoi quang sat / Post 3206
Post No:  3207    

## Nó tự nhiên xẳn có hồi nào chẳng ai biết chỉ trừ các bậc giác ngộ và nếu đừng chấp có không gian và thời gian th́ củng có thể tạm biết. tuy nhiên v́ chúng ta có thành kiếng về không và thời giang từ muôn úc kiêp nêng khó mà không chấp đuợc, do đó phải thực hành cho tâm định bằn niệm Phật hoặc thiền ( đối với bạn tôi khuyên nên niệm Phật, dể thựt hành mà kết quả cao nhất) th́ sẻ thấy, khuyên bạn đừng đốt dai đọn trên đường tu. ##
Chi? co' nguoi gia'c ngo^. mo*'i bie^'t Pha^.t ta'nh la` gi` ma` ma^'y ho^m nay ba.n cu+' gia?i thi'ch cho to^i nghe. Hay co' nguoi na`o gia'c ngo^. ro^`i ke^? cho ba.n nghe. Ba.n no'i, " Nó tự nhiên xẳn có hồi nào chẳng ai biết", va^.y ma` ba.n bie^'t mo*'i ky` la. chu+'.

## V́ câu hỏi bạn căn cú vào Phạt quả nên tôi phải chả lời là có khát, nếu căn cứ vào nature th́ tôi chả lời là không khát. ##
Y' ba.n no'i, ca^u tra? lo*`i ve^` Pha^.t ta'nh cu?a chu'ng sanh kha'c hoa(.c gio^'ng nhau tu`y theo ca^u ho?i. Ba^y gio*` to^i ho?i la.i ba.n, ne^'u kho^ng ca(n cu+' va`o dda^u he^'t thi` no' gio^'ng hay kha'c.

## Chong chường hợp bạn không cầu vảng sanh TPCL mà chỉ dùng phép niệm Phật cho tâm định để thấy PT mà thôi ,chớ không được vàng sanh. C̣n muốn niệm Phật cầu vang sanh như tôi đang tu đây phải thêm tín nguyện hạnh nửa th́ Phật A di đà mới chấp nhận cho đi vản sanh TPCL.
Mong bạn PS chưởng lảo bên Tịnh tông lên tiếng về cỏi TPCL cho ban PTDT hiểu gỏ về TPCL và vản sanh th́ công đức vô luợng ##
Ne^'u ba.n cu+' lo nie^.m Pha^.t va` ca^u` va~ng sanh thi` to^i dda^u co' ho?i ba.n la`m gi`, dda(`ng na`y ba.n cu+' no'i to^i la` nguoi ngu do^'t ddie^n khu`ng kho^ng hie^?u Pha^.t ta'nh thi` to^i mo*'i nho*` ba.n gia?i thi'ch du`m. Nho*` ho?i ba.n va`i ca^u ma` to^i mo*'i bie^'t la` tre^n ddo*`i na`y cu~ng co' the^m mo^.t nguoi ngu do^'t ddie^n khu`ng nhu+ to^i nu+~a.
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3208<--Next   Previous-->3206   View top 40 messages