Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 7 22:02:32 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 9
Post No:  2732     Reply to:   2724

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 9
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

TỊNH NGŨ NHĂN, ĐẮC NGŨ LỰC
DUY CHỨNG NĂI TRI NAN KHẢ TRẮC
KÍNH LƯ KHÁN H̀NH KIẾN BẤT NAN
THỦY TRUNG TRÓC NGUYỆT TRANH NIÊM ĐẮC.

Dịch nghĩa:

Tịnh ngũ nhăn, sẽ kéo thêm ngũ lực
Chung môi trường mới biết được diệu dụng kia
Rủ giành trăng, đáy nước … chuyện c̣n khuya !
Đứng trước kính, ngắm thân h́nh là việc dễ !

2733<--Next   Previous-->2731   View top 40 messages