Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 14 20:01:25 2006
Subject:  Gui ban MinhDao (Post 3396)
Post No:  3398    

## Câu 2 Bạn kêu người ### Sa'm ho^'i la`m gi` cho ma^'t co^ng ###

c̣n câu 3 Bạn lại kêu người ## La`m la`nh tra'nh a'c ta^m thanh ti.nh ##

Câu 3 này nghĩa nó cũng như là " Sám Hối " rồi.

Bạn làm Thơ mà không hiểu nghỉa của bài Thơ Bạn
Bạn cũng không nghe lời người khác khuyên mà cứ khăng khăng Post bài thơ này hoài.

Bạn đọc kỷ lại Câu 2 và Câu 3 nha. Nghĩa của 2 câu này trái nghịch với nhau.

Sám Hối là quây đầu lại " Chánh mà không Tà " " Giác mà Khôngê " "Tịnh mà Không Nhiểm " ##
To^i ke^u go.i mo.i nguoi chu' y' dde^'n la`m vie^.c la`nh, tra'nh ddie^`u a'c va` giu+~ ta^m cho thanh ti.nh chu+' kho^ng ne^n chu' y' dde^'n sa'm ho^'i. Sa'm ho^'i no' la`m cho mi`nh tu+o*?ng tu+o*.ng trong ddo' co' su+. tha to^.i. Cu~ng nhu+ nguoi tu Ti.nh ddo^., dda^u co' ca^`n sa'm ho^'i chi? ca^`n nie^.m ADDP.
Namo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3399<--Next   Previous-->3397   View top 40 messages