Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thi Bá         Reply   Post Message
Date: Thu Sep 28 02:09:14 2006
Subject:  Thân tặng tất cả các bạn.
Post No:  3313    

Hiện trên trang web này.
Người phật từ làng mai.
Phục sơn cùng Đại chúng..,
Đã thi đua tranh tài.
Ôi tôi nhớ những ngày,
Trận mưa Pháp nào bay!
Lạ lùng thay diệu trí,
Pháp thân hiện nơi này.
Diệu tâm thường rỗng lặng,
Tuỳ duyên mà hiện bày.
Đủ hình hài trạng thái,
Vô thường thấy như lai.
Cỏi Tây phương Cực lạc,
Sáng chói ở tâm này?
Hay trụ nơi xa thẳm?
Chúng sanh nào ai hay!
Khi các bạn vào đây,
Khởi duyên, thấy phật đài. ỗi sát na an trụ,
Chẳng ở ngoài tâm này.
Trong từng câu pháp luận,
Nghiêm túc hoặc khôi hài
Cho thấy rằng muôn pháp
Phát ra bởi tâm này,
Nói hay hoặc nói dở.
Điều đóng góp vào đây.
Phát khởi tâm bồ tát.
Sẻ mau thấy như lai.

Thi Bá

(Thân tặng tất cả các PT đã phát đại tâm bồ tát giúp đọc giả của trang Web này hiểu rỏ hơn về Phật pháp)

3314<--Next   Previous-->3312   View top 40 messages