Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 21 19:59:27 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'So*n
Post No:  2836     Reply to:   2834

Th́ tôi đă nói là bạn XTH thích nói cho sướng cái lỗ mồm mà.
A La Hán giở lên th́ mới hết luân hồi, chứ từ A Na Hàm giở xuống là c̣n luân hồi. Bi giờ th́ bạn ấy lại đổi ra là kiến tánh th́ hết luân hồi.
Cũng như nói rằng kinh Bát Nhă phủ nhận sự hiện hữu của Tịnh Độ. Kỳ thực trong kinh Bát Nhă có 2 phẩm nói về Tịnh Độ.

To^i dde^` nghi. dda.o hu*~u PS ne^'u muo^'n xie^?n du*o*ng Pha^.t Pha'p thi` to^'t nha^'t la` dda.o hu*~u ddu*`ng no'i gi` he^'t ! Lo^'i no'i chuye^.n xuye^n ta.c, qua(.t que.o su*. tha^.t , va` vu kho^'ng cu?a dda.o hu*~u kho^ng phu` ho*.p vo*'i vo*'i tinh tha^n` kha'ch quan, bi`nh dda(?ng, va` trung thu*.c cu?a dda.o Pha^.t .

To^i dda~ no'i ra(`ng ngu*o*`i mo*'i kie^'n Ta'nh thi` co' le~ chi? la` qua? Ba^'t Hoa`n (ba^'t hoa`n co' nghi~a la` kho^ng co`n hoa`n la.i lua^n ho^`i nu*~a), nhu* va^.y kho^ng pha?i ai kie^'n Ta'nh thi` cu~ng la` qua? Ba^'t Hoa`n, bo*?i vi` dde^'n ca? Chu* Pha^.t thi` cu~ng va^~n la` ke? Kie^'n Ta'nh ! Va? la.i to^i dda~ du`ng chu*~ "co' le~" vi` kho^ng nho*' cha('c cha('n, nhu*ng dda~ dda.t dde^'n kie^'n Ta'nh thi` tu*'c la` dda~ dda.t qua? vo^ sanh, bo*?i vi` ke? kie^'n Ta'nh la` ke? dda~ nha^.n ro~ Cho*n Ta^m cu?a mi`nh, va` dda~ tha^'y ddu*o*.c thu*.c tu*o*'ng cu?a ca'c pha'p ( "va.n pha'p do ta^m sanh" ), do va^.y tam nghie^.p kho^ng co`n kho*?i ta.o the^m nha^n nu*~a, "ta^m la` muo^n pha'p", ta^m dda~ ti.ch ti~nh, va('ng la(.ng, dda~ thu*.c chu*'ng ddu*o*.c ca'i hu* ngu.y cu?a ca'c hie^.n tu*o*.ng bie^'n ho'a do nha^n duye^n ta.o kho*?i, hi`nh tha`nh, thi` ke? kie^'n Ta'nh tuy co' khi la`m cu`ng 1 ha`nh ddo^.ng ma` nhi`n be^` ngoa`i thi` gio^'ng nhu* nhu*~ng ngu*o*`i pha`m thu*o*`ng kha'c ddang cu`ng la`m, nhu*ng ky` tha^.t thi` ho. la`m vo*'i ca'i ta^m trong sa'ng, vo^ tu*, ca'i tha^'y bie^'t, ca?m nha^.n kho^ng nhu* pha`m thu*o*`ng ... do va^.y vo*'i ke? kie^'n Ta'nh thi` chi? co`n du* qua? .

To^i kho^ng he^` no'i dde^'n Kinh DDa.i Ba't Nha~, tu*` dda^`u dde^'n cuo^'i la` to^i no'i dde^'n Ba't Nha~ Ta^m Kinh ma` va^~n thu*o*`ng ddu*o*.c ca'c Pha^.t Tu*? tu.ng nie^.m ta.i ca'c chu`a, la` tu*. dda.o hu*~u dda~ co^' ti`nh muo^'n tra'nh ne', que.o sang hu*o*'ng kha'c, ro^`i lo^i Kinh DDa.i Ba't Nha~ ra la`m la.c dde^` ! Co' nhie^`u khi to^i kho^ng tra? lo*`i, hoa(.c kho^ng ddo^'i dda'p la.i vo*'i dda.o hu*~u thi` kho^ng pha?i vi` dda.o hu*~u dda~ no'i ddu'ng ly' le~ , ma` vi` to^i nha^.n tha^'y dda.o hu*~u kho^ng co' thie^.n chi' dde^? cu`ng hu*o*'ng ve^` su*. tha^.t, do va^.y to^i ca?m tha^'y co' no'i the^m nu*~a thi` chi? ga^y the^m hie^`m khi'ch, vo^ i'ch, nhu*ng thi?nh thoa?ng thi` to^i la.i pha?i dda(.t ca^u ho?i cho nhu*~ng va^'n dde^` kha'c ma` dda.o hu*~u post the^m le^n, la` dde^? nha('c cho nhu*~ng ba.n ddo.c kha'c ne^n dde^? y' dde^'n nhu*~ng ddie^?m co`n ma^.p mo*`, hoa(.c ma^u thua^~n trong nhu*~ng ba`i post a^'y cu?a dda.o hu*~u, to^i co^' ga('ng nga(n cha(.n bo*'t kho^ng dde^? cho 1 ke? nhie^`u cao nga.o, tu*. ma~n , vo*'i tri' tue^. cu?a ha`ng dda.o va(n da beo (go.i la` da beo vi` no' go^`m nhu*~ng ddo^'m ro*`i ra.c, lo^?m cho^?m kho^ng co' su*. lie^n he^. , va` tho^'ng nha^'t no*i tu* duy ) nhu* dda.o hu*~u PS co' the^? ma(.c ti`nh "mu'a ga^.y vu*o*`n hoang", ma(.c ti`nh no'i Pha^.t Pha'p theo kie^?u ke^? chuye^.n nga`n le? 1 dde^m cho con ni't nghe ! Trong khi Pha^.t Pha'p la` nhu*~ng phu*o*ng thuo^'c hu*~u hie^.u va` xa'c thu*.c da`nh cho sinh hoa.t ha`ng nga`y cu?a con ngu*o*`i, trong lu'c sinh tho*`i cu~ng nhu* lu'c la^m chung ... Ca'i nhi`n sai la.c ve^` Pha^.t Pha'p cu~ng vi' nhu* su*. nha^.n la^`m thuo^'c co' the^? ga^y ddau kho^?, oan u*'c, hoa(.c che^'t ngu*o*`i , thi' du. :


Gia? su*? nhu* co' 2 cha, con cu`ng tu ta.i gia theo Ti.nh DDo^. to^ng va` cu`ng tin cha('c va`o su*. va~ng sanh TPCL sau khi qua ddo*`i, ngu*o*`i cha tuo^?i dda~ ga^`n 80, thu*o*`ng ho hen, be^.nh hoa.n, nhu*ng cu~ng va^~n co^' ga('ng nie^.m Ho^`ng Danh vi` so*. ra(`ng ne^'u mi`nh kho^ng thu*o*`ng xuye^n ta^.p do*.t, ngo^. nho*~ phu't la^m chung xa?y dde^'n thi` co' le~ se~ kho^ng co`n nho*' no^?i dde^? ma` nie^.m 10 la^`n danh hie^.u Pha^.t Di-DDa` ...

Ngu*o*`i con nhi`n tha^'y cha gia` nhie^`u to^'i ngo^`i nie^.m Pha^.t pha la^~n cu`ng nhu*~ng tie^'ng ho khan thi` vo^ cu`ng thu*o*ng xo't cho cha, nhu*ng can nga(n kho^ng ddu*o*.c, vi` ngu*o*`i cha dda~ nhie^`u la^`n ta^m su*. vo*'i con ra(`ng mu.c ddi'ch cuo^'i cu`ng trong ddoa.n ddo*`i co`n la.i na`y cu?a cha la` dde^? ca^`u ddu*o*.c va~ng sanh TPCL, ddo' la` u*o*'c nguye^.n to lo*'n nha^'t va` duy nha^'t cu?a cha cho dde^'n cuo^'i ddo*`i na`y, vi` va^.y cha kho^ng the^? ngu*`ng su*. nie^.m Pha^.t ha`ng nga`y cu?a mi`nh, chi? la` dde^? mong sao tru*o*'c lu'c la^m chung thi` cha co' the^? nie^.m ddu*o*.c 10 la^`n danh hie^.u Pha^.t Di-DDa` ...

Cu`ng nie^`m tin ma~nh lie^.t vo*'i cha, va` tho^ng ca?m sa^u sa('c vo*'i nie^`m mong u*o*'c cu`ng no^~i lo a^u cu?a cha mi`nh , mo^.t ho^m trong lu'c ngu*o*`i cha ddang ngo^i` nie^.m danh hie^.u Pha^.t Di DDa` ddu*o*.c khoa?ng nga`n la^`n, thi` ngu*o*`i con quye^'t ddi.nh ca^`m su'ng ba('n va`o sau dda^`u ngu*o*`i cha dde^? giu'p cho cha mi`nh ddu*o*.c tro`n ta^m nguye^.n ! Sau ddo' ngu*o*`i con cu~ng nie^.m danh hie^.u Pha^.t Di DDa` 10 la^`n ro^`i tu*. sa't !

Ca'c tru*o*`ng ho*.p nhu* the^' na`y ra^'t co' the^? xa?y ra, xin ho?i o^ng dda.o hu*~u "xie^?n du*o*ng Ti.nh DDo^." Phu'c So*n dda~ co' la^`n nghi~ to*'i chu*a ? O^ng dda~ vie^'t nhie^`u qua' dde^? khi'ch ba'c ngu*o*`i na`y , cong que.o ngu*o*`i kia, vu kho^'ng ngu*o*`i no. ma` sao to^i chu*a he^` tha^'y o^ng ddi tha(?ng va`o nhu*~ng chuye^.n he^. tro.ng va` xa't vo*'i ddo*`i so^'ng cu?a con ngu*o*`i nhu* tru*o*`ng ho*.p gia? su*? tre^n dde^? ma` ba`y to? ro~ ca'i cha'nh kie^'n tu*` go'c ddo^. cu?a ngu*o*`i tu ca^`u va~ng sanh nhu* o^ng ?

Va` to^i cu~ng chu*a he^` ddu*o*.c ddo.c tha^'y 1 ba`i vie^'t na`o cu?a o^ng dda.o hu*~u PS dde^? tri`nh ba`y chi tie^'t minh ba.ch vo*'i ca'c PT ma` o^ng thu*o*`ng khuye^'n du. ho. tu ca^`u va~ng sanh TPCL, ba`i vie^'t giu'p cho ho. hie^?u bie^'t tu*o*`ng ta^.n nhu*~ng bu*o*'c chuye^?n bie^'n cu?a Tha^n Trung A^'m tu*` phu't la^m chung cho dde^'n lu'c ddu*o*.c tie^'p da^~n nhu* the^' na`o dde^? ho. co`n co' di.p ne^u nghi va^'n, la`m sa'ng to? va` chua^?n bi. cho ca'i giai ddoa.n tro.ng dda.i , ma` cha('c cha('n se~ dde^'n vo*'i ta^'t ca? mo.i ngu*o*`i ...


XTH

XTH

2837<--Next   Previous-->2835   View top 40 messages