Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jan 6 12:46:14 2006
Subject:  Chính Pháp Cửu Trụ
Post No:  2542     Reply to:   2539

Thưa các bạn:
Ðạo Phật là đạo thực hành, không phải là để nói đầu môi chót lưỡi, hay là khảo cứu niên nhật nguyệt thì.

Trước hết chúng ta phải tin rằng tất cả kinh điển trong ba tạng đều là do từ kim khẩu đức Thích Tôn tuyên thuyết. Chữ "tin" đây, chỉ mới là tin rằng chính đức Thích Tôn thuyết những lời đó. Còn có tin "nội dung" của những lời đó hay không thì là chuyện khác, tôi xin thưa trong phần sau đây.

Sau đó, chúng ta sẽ suy ngẫm, xem lời dạy nào hợp với căn tính của mình, lời dạy nào hợp với trình độ của mình, lời dạy nào chữa được bệnh của mình. Xong xuôi, mình sẽ theo những lời dạy đó.
Ngoài ra, những lời dạy khác, không hợp với mình vì bất cứ lý do gì, thì mình không theo chúng.
Không hợp với mình, không có nghĩa là nó không đúng. Vì thế, chúng ta không nên dèm xiểm chúng. Vì tuy chúng không hợp với mình, nhưng chúng có thể hợp với người khác.
Mình ngu si vô trí, không hiểu thấu đáo, lại đi dèm xiểm những lời dạy không hợp với mình. Nhỡ những lời dạy kia có thể hợp với người khác, nhưng vì người ta nghe thấy mình dèm xiểm, họ sinh hoài nghi mà không theo, thế là mình làm mất lợi lớn cho người ta. Cái đó gọi là tội phú pháp (phú = che đậy, dấu diếm), quả báo ra sao thì xem kinh Tội Phúc Báo Ứng sẽ rõ.

Ngày nay, chính pháp đã xa, ma ngoại đầy dẫy, xúi xiểm các người tự xưng là học giả, tự xưng là thạc đức, tuyên bố càn bậy rằng kinh nọ kinh kia không phải là do Phật nói.
Kinh mà có những lời dạy hữu ích, thì dù là do Phật nói hay không, mình cũng nên theo. Còn kinh mà toàn là những lời dạy không hữu ích, thì dù là do Phật nói, mình cũng xin lạy Phật mà nói rằng con xin không theo.
Vì thế, vấn đề kinh nọ kinh kia có phải là do Phật nói hay không, không phải là một vấn đề trong đạo Phật.
Lời tuyên bố "kinh nọ kinh kia không phải do Phật nói", nếu chẳng phải là có ý đồ gây hoài nghi chia rẽ, muốn cho người ta xu phụ theo mình, thì là ý đồ gì đây?
Cái ý đồ đó là cái ý đồ mà tôi muốn dập tắt, để ủng hộ Phật Pháp được trường tồn.

Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát.

2543<--Next   Previous-->2541   View top 40 messages