Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jan 19 22:36:24 2006
Subject:  Bạn Nghi Va^'n
Post No:  2582     Reply to:   2580

##To^i dduoc ddo.c va`i cuo^'n sa'ch Pha^.t ho.c o*? Hoa ky` co' nhie^`u chu`a DDa.i thu+`a cu?a nguoi Ta^y Phu+o*ng chi? cho cu+ si~ tho. Bo^` Ta't gio*'i sau mo^.t tho*`i gian tu ho.c kha' da`i. Ho. muo^'n cha('c cha('n la` nguoi tho. gio*'i na`y muo^'n tha^.t su+. bo? nhie^`u tho*`i gian dde^? la`m co^ng vie^.c cu?a nguoi Bo^` Ta't. Tho. gio*'i Bo^` Ta't kho^ng pha?i chi? la` du+. mo^.t buo^?i le^~ dde^? dduoc Ta(ng Ni truye^`n gio*'i cho.##

Dựa trên những thiển kiến của tôi về Bồ Tát Giới, tôi nghĩ rằng đây là cách tu học và thọ giới đúng nhất. Phải hiểu biết rõ ràng những gì mình sẽ hứa làm. Mình có làm được thì hãy hứa. Nếu có mảy may nghi ngờ rằng mình không kham nổi, thì rút lui.
Một vị Bồ Tát, gọi một cách nôm na, là một người "ăn cơm nhà, vác ngà voi". Nói một cách văn hoa thì, khi một vị Bồ Tát mở mồm ra, là chỉ nghe "đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh".
Do đó, không phải là hạng chân yếu tay mềm, bi quan yếm thế, mà thọ nổi giới Bồ Tát. Tôi là một thí dụ điển hình đó.
Thiên Thai Trí Giả Đại Sư có giảng: bậc Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn, mới đủ nhẫn lực mà sinh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, ba đường ác mà cứu độ chúng sinh. Chứ hạng sơ phát tâm, phàm phu Bồ Tát, nhẫn lực chưa đủ, mà vào trong đường ác để mong cứu độ chúng sinh, thì chẳng khác gì người không biết bơi mà nhẩy xuống dòng nước siết để cứu người chết chìm.
Vì thế, tôi vâng theo lời Phật ý Tổ, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để được gần gũi chư Phật, thánh chúng, chư thượng thiện nhân, để mau chứng quả vô thượng bồ đề, rồi trở lại ba cõi, mà tận độ chúng sinh. Có thế, thì những lời "đương nguyện chúng sinh" mà tôi đọc hàng ngày, mới có thể thành sự thật được.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, Vô Lượng Thọ Quang, Tiếp Dẫn Đạo Sư, A Di Đà Phật.

2583<--Next   Previous-->2581   View top 40 messages