Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Jul 8 07:49:33 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 26
Post No:  3276     Reply to:   3236

CHỨNG ĐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Thi ca 26
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo
NHẤT THIẾT DUY TÂM

HÁN VĂN:
Tâm cảnh minh, giám vô ngại
Hoát nhiên huưnh triệt châu sa giới
Vạn tượng sum la ảnh hiện trung
Nhất lỏa viên quang phi nội ngoại.

DỊCH NGHĨA:
Gương tâm sáng, rơ soi không ngăn ngại
Thoắt ngộ rồi thu hết thế giới hằng sa
Vạn tượng sum la, là ảnh hiện của tâm này
Có Tuệ Giác, “trong” “ngoài” không ranh giới.

3277<--Next   Previous-->3275   View top 40 messages