Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 21:40:09 2006
Subject:  H́nh Tướng / bạn Thiền Sinh
Post No:  3083     Reply to:   3078

##1-Có ngày khoa học tiến bộ, loài nguời chế được phi thuyền đổ bộ lên hành tinh TPCL, th́ bạn nghĩ sao?##

Chuyện đó không thể nào có được.
Lấy trên phương diện Phật Pháp, th́ đức Như Lai có dạy: chỉ có niệm Phật và cầu tiếp dẫn th́ mới có thể sinh sang cơi Cực Lạc được mà thôi.
Lấy trên phương diện khoa học: ánh sáng đi rất nhanh, mà phải cần cả tỷ triệu năm mới tới được một hành tinh xa xăm. Nay cơi ấy cách đây mười vạn ức Phật Độ, th́ dù con người cơi Sa Bà có sống tới 84000 năm (thời gian trước khi đức Từ Thị hạ sinh), cũng không bay tới nổi cơi Cực Lạc.
Lại nữa, tâm thức c̣n bén nhạy hơn ánh sáng, thế mà Thần Thông Đệ Nhất là Tôn Giả Mục Kiền Liên c̣n không tới nổi, th́ làm sao mà phi thoàn tới cho nổi.
Muốn tới đấy, th́ phải tạo nhân duyên với Phật đó. Tạo nhân duyên làm sao? Làm theo lời Phật dạy: ăn hiền ở lành, tu chư công đức, niệm danh hiệu Phật, cầu Phật tiếp dẫn văng sinh.

##2-Theo Phật, vật ǵ có h́nh tướng có ngày phải bị huỷ diệt, vậy theo bạn ,TPCL có nằm ngoài chân lư đó không?
2bis-Giả sử câu trả lời bên trên là Không, th́ khi nào hành tinh TPCL bị huỷ diệt, và có cảnh giới (hành tinh)nào thay thế không? ##

Cơi Cực Lạc nằm ngoài tam giới, được tạo dựng lên bởi vô lượng công đức của Phật A Di Đà, th́ h́nh tướng của cơi ấy chẳng phải là h́nh tướng thông thường mà trí phàm phu chúng ta có thể tư duy được.
Đức Phật A Di Đà có thị hiện Niết Bàn và cơi Cực lạc có thay đổi.
Theo kinh "Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Kư",
http://www.anlac.ca/?book=KinhQuanTheAmBoTatThuKy
Đức Phật A Di Đà thọ mệnh vô lượng, rồi cũng thị hiện Niết Bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật Phổ-Quang Công-Đức Sơn-Vương Như-Lai, tiếp nối sứ mệnh. Khi ấy cơi Cực Lạc sẽ biến thành cơi Chúng bảo phổ tập trang-nghiêm. Đức Phật Phổ-Quang Công-Đức Sơn-Vương Như-Lai cũng thọ mệnh vô lượng, và rồi thị hiện Niết Bàn. Khi ấy Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật Thiện-Trụ Công-Đức Bảo-Vương Như-Lai. Phật đó thọ mệnh cũng vô lượng như Phật A Di Đà Như Lai và Phật Phổ-Quang Công-Đức Sơn-Vương Như-Lai.

##3-Trong kinh Kim cang Phật bài bác tất cả các h́nh tướng là Phật bạn nghĩ sao?##
Kinh Kim Cương có bài bác h́nh tướng, nhưng kinh Thập Lục Quán chủ trương quán tưởng h́nh tướng để cầu Phật. Đấy chỉ là chuyện tùy căn cơ thuyết pháp.

##4-TPCL có h́nh tướng, tất chúng sanh nơi đó cũng có h́nh tướng, vậy khi họ chết ở cỏi dục giới này ,phật A di đà dẫn họ về TPCL bằng cách nào để họ có đưọc h́nh tướng sống ở cỏi đó.##

H́nh tướng cơi Cực Lạc không phải là loại h́nh tướng trong tam giới mà bọn phàm phu chúng ta có thể suy lường được. Không phải là chúng ta không biết, nhưng v́ không cần thiết nên đức Thích Tôn không giảng làm ǵ. Trong post 2857, tôi có trích một bản kinh, mà tiếc rằng tôi không có bản dịch tiếng Việt. Đại khái đức Phật nói rằng có nhiều vấn đề mà ngài không giảng, và không có câu trả lời v́ nó không quan trọng cho việc tu hành thăng tiến của chúng ta.

http://home.earthlink.net/~mpaw1238/id42.html
Mâlunkyâputta Sutta

Tôi không có câu trả lời cho bạn. Tôi chỉ một ḷng tin Phật, tin Tổ, cố gắng ăn hiền ở lành, niệm danh hiệu Phật, cầu xin tiếp dẫn văng sinh. Phật rước tôi về cơi Cực Lạc, sinh sống ăn uống ra sao, thân tướng thế nào, tôi không phải lo lắng.
Phật ra điều kiện là tôi phải ăn hiền ở lành, niệm Phật cho chắc, phát nguyện văng sinh, rồi Phật hứa sẽ đón tôi. Tôi chỉ việc hoàn thành những điều kiện trên và tôi hoàn toàn tin ỏ Phật.

3084<--Next   Previous-->3082   View top 40 messages