Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 09:35:08 2005
Subject:  Chư Kinh Diệt Tận / PhatDuc
Post No:  2178     Reply to:   2160

##To^i nho*' ho^`i na`o ddo' ba.n no'i la` kinh na`y co' nga`y ma^'t ddi, ne^'u ddo.c kie^?u to^i thi` cha('c kho^ng bao gio*` ma^'t.##

Chư kinh diệt tận không chỉ có nghĩa là quyển kinh biến mất. Mà có nghĩa là dù có bản hard copy của quyển kinh mà không ai đọc hay là hiểu nổi.
Bạn PhatDuc ơi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngài A-Nan còn xí lắc léo, thì bạn làm sao mà hiểu nổi. Thôi thì bạn nghe lời tổ Ấn Quang đi: để quyển kinh Lăng Nghiêm lên bàn thờ, lậy quyển kinh như tôi trung lậy thánh chỉ, xem kinh như chính thân Phật mà lậy, rồi lo thiền định niệm Phật gì đó tuỳ ý. Chứ bi giờ mà lo hiểu kinh Lăng Nghiêm, nghe coi bộ khó à.
Thay vì đọc tụng kinh văn, thì bạn nên học và trì chú Lăng Nghiêm.

2179<--Next   Previous-->2177   View top 40 messages