Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Than ôi         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 7 21:56:09 2005
Subject:   PHÂN BIỆT TÂM
Post No:  2264     Reply to:   2263

PHÂN BIỆT TÂM
Cái khó nhất của người học Phật là:
1-Nhận ra ḿnh có cái tâm tṛn sáng bất diệt giống như chư Phật mười phương.
2- Tâm đó khi c̣n mê gọi là 'chúng sanh" khi ngộ hoàn toàn gọi là 'Phật".
3-Từ Mê đến Ngộ tâm ấy không thay đổi bản chất.
Than ôi!!

2265<--Next   Previous-->2263   View top 40 messages