Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Apr 22 10:52:34 2006
Subject:  Trả lời bạn: Chung Dao Ca - Thi Ca 16 (trực chỉ đề cương)
Post No:  2974     Reply to:   2973

bạn viết:
##Nghe tho* ma` tu+o*?ng nhu+ di so*? thu'
KHO^NG tha^'y Thie^`n ma` chi? tha^'y animal
Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t##
----------------
Xin trả lời:

Chứng Đạo Ca - Thi Ca 16
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo VỀ CHÁNH PHÁP CỦA NHƯ LAI

Pháp âm của Phật thuyết thường được ví tiếng gầm của sư tử (sư tử hống) hoặc "hải triều" hoặc "chuyển pháp luân". Những từ đó dùng chỉ chân lư có một sức "uy hùng" như tiếng gầm của chúa sơn lâm, sức "áp đảo" như tiếng "gào" của sóng biển, sức "đè bẹp" như sức cán sỏi đá của "hủ lô".

Chánh pháp phá tà thuyết dễ như ánh sáng chiếu bóng tối, phá mê tín dị đoan huyễn hoặc siêu h́nh dễ như "hủ lô" cán sỏi ...

(Trích đoạn trong phần trực chỉ đề cương do Ḥa Thượng Thích Từ Thông biên soạn)
--------------

Câu "bách thú" trong đây có lẽ là chỉ cảnh tượng "ngôi nhà lửa" mà đức Phật đă ví trong phẩm "Thí Dụ" thứ 3 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thi ca này đă nói rơ ràng, "sư tử hống" (Chánh Pháp của Như Lai) có sức oai hùng (powerful enough) để làm cho "bách thú" phải "văn chi giai năo liệt" (chánh pháp phá tà kiến).

Về thiền, xin bạn xem thi ca số 3 (sự mầu nhiệm của Như Lai Thiền) và số 18 (đại thừa thiền). Thật ra, thiền đă được quyện sâu trong tất cả những tư tưởng tŕnh bày trong các bài thi ca của Chứng Đạo Ca và kinh điển của Đức Phật thuyết.

2975<--Next   Previous-->2973   View top 40 messages