Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Song tu         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 22 06:20:37 2006
Subject:  Ban PS
Post No:  3449     Reply to:   3448

##"...chấp tŕ danh hiệu...nhất tâm bất loạn...lâm mệnh chung thời, A Di Đà Phật, dữ chư Thánh Chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc văng sinh, A Di Đà Phật, Cực Lạc quốc độ"
Đó là tinh túy của kinh A Di Đà ##

Phải công nhận và thán phục bạn PS dạo này có biện tài đối đáp Phật pháp trôi chảy và vô ngại, chứng tỏ sau thời gian tu tập bạn đă thành công vượt bực ,nếu so với lúc trước.
Song tu

3450<--Next   Previous-->3448   View top 40 messages