Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Apr 4 09:15:36 2006
Subject:  Phật Tính
Post No:  2912     Reply to:   2911

##Va^.y nga~ qui? co' Pha^.t ta'nh kho^ng? Ma^'y tha'ng tru+o*'c hi`nh nhu+ Pha^.t ddu+'c co' la^.p la.i ca^u ho?i tu+` nga`n na(m tru+o*'c la` "Con cho' co' Pha^.t ta'nh kho^ng?" ma` kho^ng ai tra? lo*`i dduoc. ##

"Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính"
Chúng sinh là những ai?
Là tất cả những ai trong 9 cõi: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, A Tu La, Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh.

"Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành"
Có Phật Tính thì mới thành Phật được. Không có Phật Tính thì không thành Phật được.

Tổ Ấn Quang có ví dụ như ri:
Phật tính như chất sáng của gương. Gương bị bụi nên lu mờ không sáng. Lau bụi đi thì sạch và trở nên sáng.
Chúng sinh có Phật Tính nhưng bị vô minh che lấp (như gương bị bụi) nên chưa thành Phật được.
Khi chúng sinh dẹp vô minh (như gương được lau sạch) thì sẽ thành Phật.

Vì có Phật tính, nên tu mới thành Phật được.
Gương có chất sáng, nên lau bụi đi thì thành sáng được.
Gỗ đá gạch ngói không có cái chất sáng, mài cho mãn kiếp cũng không thể nào trong sáng như gương được.
Cây cối đá sỏi gỗ ... không có Phật Tính.
Con chó có Phật Tính vì nó thuộc hạng súc sinh, 1 trong 9 loại chúng sinh.
Như chuyện vị tăng trả lời nhầm về việc thánh nhân có lầm nhân quả hay không (?), mà phải đọa làm thân chồn, thì rõ biết: hễ chúng sinh là có Phật Tính.

Ai mà còn hỏi rằng: chỉ cái Phật Tính cho xem, nó ở đâu, như thế nào, hình thể ra sao, vân vân và vân vân.
Thì câu trả lời sẽ là: cứ tu theo lời Phật dạy thì sẽ thấy Phật Tính.
Nếu còn hỏi thêm rằng: khi tôi còn chưa biết rằng mình có Phật Tính hay không, nên tôi chưa muốn tu theo lời Phật dạy.
Thì những câu trả lời sẽ là: 1) chúng tôi ngu dốt, không trả lời được câu hỏi của bạn, 2) bạn tìm Phật mà hỏi câu đó, 3) bạn không tìm được Phật để có câu trả lời thì rất tiếc là bạn sẽ không có câu trả lời, 4) nếu bạn chưa muốn tu vì bạn chưa có câu trả lời thì bạn có toàn quyền tự do không tu theo đạo Phật.

2913<--Next   Previous-->2911   View top 40 messages