Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Jul 2 21:05:48 2006
Subject:  Nặc Danh/bạn Kiều Nữ
Post No:  3261     Reply to:   3260

Tôi vẫn chủ trương diễn đàn cần phải là một nơi "nặc danh", không ai biết hành tung lý lịch của ai cả. Như thế, mọi người sẽ bàn luận một cách thoải mái hơn.
Vì lý do đó, tôi rất tiếc rằng tôi không thể chia sẻ cùng với bạn vấn đề niên kỷ của tôi.

3262<--Next   Previous-->3260   View top 40 messages