Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Tue Feb 28 23:21:44 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 6
Post No:  2713     Reply to:   2702

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 6
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

Phóng tứ đại mạc bả tróc
Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác
Chư hạnh vô thường nhất thiết không
Tức thị Như Lai đại viên giác.

Dịch nghĩa:

Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm
Quay trở về thể vắng lặng của chính mình
Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi !
Gọi là Ngã thể, vẫn hư thì đời còn chi thật

Các hành pháp, luật vô thường chi phối hết
Tuệ nhãn nhìn đương thể tức không
Hiểu sâu xa, quán chiếu tận nguồn chân
Tánh của vạn pháp, là Như Lai Viên Giác.

2714<--Next   Previous-->2712   View top 40 messages