Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Mô Phật         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 18 00:41:15 2005
Subject:  Nhân " Phật"
Post No:  1912     Reply to:   1911

Gởi bạn PTDT,
Chữ "Phật" tôi muốn nói đây không phải là một tước vị mà là mức đô (level) của tuệ giác nh́n thấu được chân lư sau cùng. Việc bạn t́nh nguyện ờ lại lục đạo để thành "phật" và việc bạn PS khời niệm muốn thành Phật (nói theo ngữ pháp Hoa Nghiêm kinh) đă làm rung chuyển 3 ngàn thế giới rồi bạn có biết không? Không cần biết là đă thành hay chưa, v́ đă gieo nhân tất gặt quả. Xin chúc mừng 2 bạn !.
Tôi rất thích nói chuyện với các bạn trên diễn đàn này, nhưng rất tiếc' ngày mai tôi đă về sống ở vùng quê nơi không có phương tiện tối tân như ở đây. Có duyên ắt có ngày gặp lại nữa.
Mến chào,
Mô Phật

1913<--Next   Previous-->1911   View top 40 messages