Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  imsangoc         Reply   Post Message
Date: Wed Jan 4 20:52:17 2006
Subject:  ôi!
Post No:  2526    

Xem ngýợc lại bài của thầy Nhat Hanh, giảng ngày 19 tháng 10 nãm 2004, và in vào số báo ngày 3 tháng 1 nãm 2005.
##"Khi học về tý týởng Phật giáo, chúng ta thấy rõ rằng trong thời Ðức Thế Tôn còn tại thế, các thầy các sý cô ðã tu với mục ðích ðể ðạt ðýợc quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử. Còn quý vị Phật tử cý sĩ thì tu ðể có hạnh phúc và ðể ðýợc sanh ra về cõi Trời hay ít nhất là cõi Ngýời, chứ chýa nghe nói tới cõi Tịnh Ðộ. Trong thời gian Bụt còn tại thế thì danh hiệu ðức A Di Ðà chýa ðýợc nhắc tới.
Trích 1 đoạn của bạn Phúc Sơn.
#Trong thời gian Bụt còn tại thế thì danh hiệu ðức A Di Ðà chýa ðýợc nhắc tới.#
Nếu thế thì Kinh Phật thuyết A Di Đà ở đâu ra?


2527<--Next   Previous-->2525   View top 40 messages