Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 9 15:43:20 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phuc'-So*n
Post No:  2552     Reply to:   2525

##Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran.##
Theo như câu này, th́ ḿnh phải hiểu: Tịnh Độ là pháp môn có sẵn của Phật Giáo, khi giảng cho người Iran, th́ lấy cái sự vô lượng thọ quang của thần Mặt Giời (mà họ đă biết) để cho họ hiểu cái vô lượng thọ quang của Phật A Di Đà là ǵ.

To^i nghi~ ra(`ng dda.o hu*~u dda~ kho^ng na('m ddu*o*c tru'ng y' cu?a ddoa.n va(n tre^n do Tha^`y Nha^'t Ha.nh vie^'t, vi` va^.y ma` dda.o hu*~u mo*'i ca?m tha^'y no' ma^u thua^~n vo*'i ddoa.n va(n tru*o*'c ddo' , cho ne^n dda.o hu*~u dda~ vie^'t la.i ra(`ng :

Nhưng cái câu này lại chéo cẳng ngỗng với mấy câu trên.
##chưa nghe nói tới cơi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt c̣n tại thế th́ danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới.##
Đă không biết Tịnh Độ, Di Đà, th́ sao lại nói là ##cũng là một pháp môn phẩm của đạo## Phật.

To^i hie^?u ca'i ddoa.n va(n : "Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran." co' nghi~a la` Tha^`y Nha^'t Ha.nh muo^'n no'i ra(`ng khi dda.o Bu.t ddu*o*.c truye^`n dde^'n Iran thi` mo*'i tro^? ra the^m ca'i nha'nh Ti.nh-DDo^. cu?a DDu*'c Di-DDa` (do ca'c To^? che^' ta'c ra ) nha(`m mu.c ddi'ch la` dde^? nu*o*ng theo ca'i va(n ho'a, ca'i tu* duy , ca'i ti'n ngu*o*~ng sa(~n co' cu?a ngu*o*`i da^n ddi.a phu*o*ng (Iran) dde^? ma` chi? da.y cho ho. ca'ch tu ta^.p thi'ch ho*.p nhu*ng va^~n da^~n da('t ddu*o*.c ho. ve^` vo*'i cha'nh dda.o, cha'nh nie^.m ba(`ng pha'p mo^n Nie^.m Pha^.t !

Ne^'u dda.o hu*~u hie^?u y' cu?a 2 chu*~ "dda.o Bu.t" du`ng trong ca^u va(n cu?a Tha^`y Nha^'t Ha.nh nhu* 1 ca^y co^? thu. "ddang so^'ng", chu*' kho^ng pha?i nhu* 1 ca^y co^? thu. dda~ bi. "hoa' tha.ch" tu*` khi Pha^.t Thi'ch-Ca ti.ch die^.t thi` dda.o hu*~u se~ na('m ddu*o*.c y' cu?a Tha^`y ddu'ng dda('n ho*n ...

Mong ra(`ng dda.o hu*~u se~ da`nh ra chu't tho*`i gio*` suy nga^~m ddie^?m na`y !

XTH

2553<--Next   Previous-->2551   View top 40 messages