Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 15 11:50:42 2005
Subject:  bạn PhatDuc
Post No:  2454     Reply to:   2451

##Nhu+ng to^i kho^ng hie^?u ta.i sao ba.n la.i coi kinh Kim Cang va` Ba't Nha~ la` hai quye^?n kinh no^`ng co^'t cu?a Da.i thu+`a Pha^.t Gia'o.##

Bạn PhatDuc:
Nếu bạn có thời giờ, bạn nên nghe TT Nhất Chân giảng về kinh Di Ðà Sớ Sao (www.phapam.com).
Tổ Liên Trì có phân tích rõ ràng.
Kinh Kim Cương và Bát Nhã tuy là kinh Ðại Thừa, nhưng lại chú ý dạy nhiều về tính "không" cho Thanh Văn Thừa (= A La Hán Thừa = Nguyên Thủy)

2455<--Next   Previous-->2453   View top 40 messages