Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 12 20:49:58 2006
Subject:  Tự Lực và Tha Lực / bạn MinhDao
Post No:  3372     Reply to:   3355

##Phật đă nói:" Các ngươi là Phật sẽ thành", ḿnh dùng tha lực khi mới bắt đầu tu th́ đúng; nhưng khi đă quán thông điều Phật dạy rồi ,phải tự thắp đuốc mà đi, nếu cứ tự ti mặc cảm :cho là nếu không có chư Phật giúp th́ ḿnh không thể nào tu thành Phật được là sai lầm nghiêm trọng lắm!!!##

Khi nói kinh Tiểu Bản A Di Ðà, Phật gọi đích danh Trưởng Lão Xá Lợi Phất mà thuyết pháp. Bạn cho rằng Trưởng Lão chưa quán thông lờ Phật dạy hay sao mà Phật cần dạy như thế?
Trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền khuyên chư vị pháp thân Bồ Tát nơi 41 ngôi vị, phải cầu sinh TPCL, để được gần Phật, đặng mau tròn Phật quả. Các Bồ Tát ấy ắt là đã tự thắp cả vạn bó đuốc để tự đi rồi, sao bi giờ lại cần gần Phật để đi đoạn đường cuối cùng?

##Do đó, nếu bạn không nhất tâm, chư Phật mười phương cũng không giúp bạn vê TPCL được.##

Cái này là dĩ nhiên. Không tự lực niệm Phật thì không Phật nào tiếp dẫn được.
Tuy nhiên, không có bản nguyện tiếp dẫn của Phật, thì dù cho niệm đến nhất tâm và không cầu được tiếp dẫn vãng sinh, cũng không sao vãng sinh được.

##Cỏi TPCL và Phật Adiđà trong kinh là cỏi có thật, nhưng cái sai của bạn là---> cứ khăng khăng gán ghép cho nó phải có h́nh tướng và trụ ở nơi chốn nhất định;##

Xin thứ lỗi cho tôi, vì hình như tôi không thấy bạninh Dao gán ghép cõi TPCL ở một nơi chốn nhất định nào cả, mà???

Bạninh Dao à:
Chư sơn thiền đức, sau khi ngộ đạo, đã quán xét căn cơ chúng sinh, phi Tịnh Ðộ thì khó mà giải thoát luân hồi, nên các ngài xiển dương niệm Phật cầu vãng sinh. Cái đó là hợp với căn cơ đại đa số chúng sinh thời nay.
Nếu bạn thuộc vào thiểu số, không cần Tịnh Tông, thì bạn cứ việc tự nhiên.

Bạninh Dao ấy mà có tin TPCL là giả hợp, là cố định ở một nơi, là ngoài tâm,... hay sao đi nữa, thì tôi xem cái giọng lưỡi bạn ấy, là người có đọc sách, có tìm hiểu sâu xa, thông kim bác cổ, chứ không phải là hạng mê tín dị đoan. Bạn ấy chọn đúng đường, tin đúng chỗ, sao bạn lại cứ muốn vặn vẹo niềm tin của họ đi. Bạn có chắc rằng cái bạn tin là đúng, mà cái bạninh Dao tin là sai không?

3373<--Next   Previous-->3371   View top 40 messages