Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 23:12:45 2006
Subject:  Nhất Tâm / bạn Thiền Sinh
Post No:  3166     Reply to:   3162

##"nếu thiền tịnh song tu, th́ bằng cách nào (cách thực hành) trong một thời công phu 1 ngày (khoảng 1 hour) để cho mau được nhất tâm ?##

Quả t́nh tôi không hiểu rơ bạn muốn hỏi ǵ. Tôi cố giả nhời, mong rằng không lạc đề.
Cứ theo như tôi đọc, th́ thiền với tịnh là một.
Giữ câu Phật hiệu cho chắc, không cho ư tạp xen vào, th́ chẳng phải là đại định bên Thiền th́ là ǵ?
Giữ tâm lắng động, không cho ư tạp xen vào, chỉ chú tâm vào câu Phật hiệu, th́ là cảnh giới nhất tâm bất loạn của nhà Tịnh rồi c̣n ǵ?
____________________

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
20. Giảng về pháp môn Niệm Phật
Chân thật niệm Phật, buông bỏ thân tâm, thế giới xuống, chính là Đại Bố Thí. Chân thật niệm Phật, chẳng khởi tham, sân, si nữa, chính là Đại Tŕ Giới. Chân thật niệm Phật, chẳng quản thị phi, nhân ngă, chính là Đại Nhẫn Nhục. Chân thật niệm Phật, chẳng mảy may gián đoạn, lai tạp, chính là Đại Tinh Tấn. Chân thật niệm Phật, chẳng đuổi theo vọng tưởng nữa, chính là Đại Thiền Định. Chân thật niệm Phật, chẳng bị lầm lạc bởi những tṛ ngoắt ngoéo của người khác, chính là Đại Trí Huệ.
Hăy thử kiểm điểm: Nếu c̣n chưa thể buông thân tâm, thế giới xuống, tham - sân - si vẫn c̣n tự hiện khởi, thị phi – nhân ngă vẫn c̣n tự ôm giữ, gián đoạn – lai tạp c̣n chưa trừ sạch, chưa vĩnh viễn diệt hết chuyện rong ruổi theo vọng tưởng, các thứ tṛ ngoắt ngoéo của người khác vẫn c̣n lung lạc được ḿnh th́ chưa phải là niệm Phật chân thật.
Muốn đạt đến cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn th́ cũng không có thuật chi khác. Cách hạ thủ ban đầu hết là phải dùng xâu chuỗi để nhớ số cho phân minh; khắc định khóa tŕnh, quyết định chẳng thiếu. Nếu là kẻ Sơ Tâm mà thích bàn chuyện Khán Thoại Đầu, muốn chẳng chấp tướng, muốn học viên dung tự tại th́ nói chung là hạng tin chẳng sâu, hành chẳng tận sức. Dù có giảng được mười hai phần giáo, hạ được một ngàn bảy trăm câu Chuyển Ngữ cũng chỉ là chuyện bên bờ sanh tử; đến lúc lâm chung, hoàn toàn vô dụng. Hăy trân trọng!
_______________________

Tôi nghĩ bạn nên kưu ư câu sau đây:

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
27. Phạm Thất Ngẫu Đàm
Hơn nữa, Thiền giả muốn sanh về Tây Phương, bất tất phải đổi sang niệm Phật. Chỉ cần đầy đủ tín - nguyện th́ tham Thiền chính là hạnh Tịnh Độ.
____________________

Trong nhà Tịnh, có 3 thứ cần thiết là Tín, Nguyện và Hạnh. Trong 3 thứ ấy, Tín và Nguyện là 2 thứ không thể thiếu được.

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang1.htm
8. Trả lời thư cư sĩ Bộc Đại Phàm
Ngài Ngẫu Ích nói: "Được văng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do tŕ danh sâu hay cạn", ấy là lời phán định sắt đá.
_________________

Mong rằng những lời trên giải đáp đúng câu hỏi của bạn.

3167<--Next   Previous-->3165   View top 40 messages