Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phái HằngSơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 19:00:42 2005
Subject:  Gởi Ẩn danh
Post No:  2133     Reply to:   2126

Phái HằngSơn
Gởi Ẩn danh
##Bạn nghĩ sau về câu nói : "Phật pháp chính và thế gian pháp, ra khỏi thế gian pháp, th́ không phải là Phật pháp?" ##

Nếu vậy th́ người tu cần phải nhập thế gian sao? Xưa nay, cáv bậc thánh nhân hiền đức đều khuyên phải t́m non cao vắng vẻ mới tu thành chánh quả mà? Xuống thế dễ bị nhiễm danh lợi làm sao tu được. Tôi đọc baó VN thấy có nhà sư tên Hồ quốc D0ông ǵ đó có tài sản khai baó bị mất lên tới 2.5 tỷ US. Tu mà nhập vạ trần gian e sẻ giống nhà sư nàỳ.
Phái HằngSơn

2134<--Next   Previous-->2132   View top 40 messages