Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người quang sát         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 22 15:20:27 2006
Subject:  THÔNG BÁO ĐỔI TÊN/to all
Post No:  3208     Reply to:   3206

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN

Tôi là "Người quang sát" kể từ Post này xẻ dổi tên là "Tịnh sinh/Melbourne" các bạn có thể viết tắt là TS/Mel (vì tôi ở AUS thành phố Melbourne).
Tôi đổi tên vì ước mong có ngày bạn Thiền sinh/Paris trở lại diểng đàng, vì tôi và các bạn tu Tịnh có nhiều thắt mắc muốn hỏi bạn và làm cho cuộc pháp luậng thêm hào hứn thú vị ,vì có nhiều quan điểm khác nhau về PP, mong bạn trả lời cho rất cám ơn.
Tịnh sinh/Melbourne

Ghi chú: bạn PTDT kỳ sau nên liên lạc tôi = tên Tịnh sinh/Melbourne, nếu không thơ bạn sẻ lạc ,vì không ai nhận.

3209<--Next   Previous-->3207   View top 40 messages