Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Than ôi         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 7 22:55:38 2005
Subject:  Vọng và chơn tâm.
Post No:  2265     Reply to:   2264

Vọng và chơn tâm
Tâm chúng sanh thể hiện qua 6 căn (mắt, tai mủi ,lưỡi , thân, ư), ở đây tôi chỉ xin thí dụ ở Nhản căn mà thôi, (5 căn kia theo cách này suy ra- giống y như vậy - v́ cái biết của 6 căn do từ "1 cái biết của Tâm" mà ra) để bạn thấy rỏ vọng tâm khác chơn tâm như thế nào? Sau khi rỏ rồi th́ dùng cái Chơn tâm này niệm phật ,hoặc tu bất cứ pháp môn nào đều bảo đảm là viên mản;
**Nhản căn:
Cái thấy 1:
Chơn tâm: nh́n mọi vật liền thấy ngay h́nh dáng, màu sắc....v..v..mà không cần chờ 1 sát na nào cả. Thí dụ nh́n cái bàn thấy toàn bộ cái bàn tức khắc, đây gọi là "cái biết của chơn tâm" (không khởi các niệm phân biệt nào khác ngoài niệm thấy cái bàn).
Cái thấy 2:
Vọng tâm: thấy cái bàn rồi ,ư thức liền khởi phân biệt, tỉ như bàn này màu xấu hơn bàn kia, nếu làm bằng gổ sẽ tốt hơn...v..v..., đây là cái biết của tâm phân biệt hay c̣n gọi là vọng tâm

****Khi tu mà giữ được tâm nằm ở "cái thấy 1", tức niệm Phật được nhất tâm bất loạn (gọi là chánh niệm). Ở trạng thái này Tâm và Cảnh ḥa làm 1 gọi là "tâm cảnh như như" nên thất t́nh không nổi dậy, nghiệp lực không gây..v..v.., Tàng thức dần xóa sạch=0

****Niệm Phật khi tâm thức nằm ở "cái thấy 2 "gọi là loạn tâm (tà niệm) thấy ma quỷ không bao giờ thấy phật. Ở trạng thái này, tam độc phát sanh, nghiệp lực phát triển, Vô minh che lấp Tàng thức .

****Chúng sanh thành Phật nhờ giữ được và hằng sống "không gián đoạn 1 sát na" nào cả ở "cái thấy 1".

****Chúng sanh xuống địa ngục th́ hằng sống "không gián đoạn 1 sát na" nào cả ở "cái thấy 2".

****Chúng sanh luân hồi trong Tam giới, lục đạo tuỳ theo tỉ lệ giữ tâm thức trong 2 cái thấy trên (tỉ như Thinh văn 4/10 "cái thấy 1"; La hán 7/10 và ..v..v..)

Mong bạn niệm Phật ở trạng thái Vô tâm (không khởi phân biệt) để sớm đuợc văng sanh TPCL như ư định.

Than ôi!!

2266<--Next   Previous-->2264   View top 40 messages