Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 25 18:47:04 2006
Subject:  Gui ban Chi dum / Post 3242
Post No:  3246    

##Thôi th́ nghe lời khuyên của các PT trên diển đàn này, chọn lấy một pháp môn thích hợp rồi tu tiến, chứ đầu óc vô thần mà đ̣i biết phật tánh, nhân tánh làm cái ǵ cho mệt cho stress nhiều hơn? cho dầu biêt được phật tánh là ǵ mà không chịu tu th́ củng như không. Phật giáo là thực hành chớ...##
To^i xin ho?i ba.n Thie^`n co' pha?i vo^ tha^`n kho^ng? Chogyam Trungpa co' la^`n no'i, "Buddhism is a non-theistic religion." Mo*`i ba.n tha?o lua^.n.
Nam Mo^ Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3247<--Next   Previous-->3245   View top 40 messages