Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 14 08:23:05 2006
Subject:  Tịnh Độ / gửi bạn XTH
Post No:  2786     Reply to:   2774

Trong post 2769, bạn XTH trích kinh Kim Cương, một kinh liễu nghĩa, mà nói rằng:

##"Ti`m ta qua hi`nh sa('c,
Ca^`u ta qua a^m thanh,
La` ke? ha`nh ta` dda.o, ##

Th́ tôi giả nhời rằng: Kim Cương, Bát Nhă là 2 kinh liễu nghĩa. Nhưng không phải là 2 kinh liễu nghĩa duy nhất mà đức Thích Tôn thuyết giáo. Tôi có đưa ra 2 kinh Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm, trong post 2785. Đấy không phải là lần đầu tiên tôi thưa với bạn như vậy. Đấy có thể là lần đầu tiên mà vài bạn mới tham dự forum này được nghe nói tới. Chứ tôi đă thưa với bạn như thế từ khuya rồi. Bạn có công nhận 2 kinh đó là liễu nghĩa hay không th́ là tùy ư bạn, và tôi cũng chẳng cần biết.

Rồi trong post 2766, bạn XTH nói như ri:
##Ca'i co~i Cu*.c La.c ddang na(`m o*? dda^u va^.y dda.o hu*~u ? Ta.i sao tu*` Dda.t Ma su* To^? dde^'n lu.c To^? Hue^. Na(ng , ro^`i thi` dde^'n bao nhie^u ca'c thie^`n su* kha'c, ngay ca? ddang trong hie^.n ta.i dde^`u kho^ng tha^'y no'##

Th́ trong post 2773 tôi có đưa danh sách các thiền sư có thấy Cực Lạc:
Thiên Y Hoài Thiền Sư
Viên Chiếu Bản Thiền Sư
Từ Thọ Thâm Thiền Sư
Nam Nhạc Tư Thiền Sư
Pháp Chiếu Thiền Sư
Tịnh Yết Thiền Sư
Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư
Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư
Lương, Đạo Trân Thiền Sư
Đường, Đạo Xước Thiền Sư
Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư
Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư
Bắc Nhàn Giản Thiền Sư
Thiên Mục Lễ Thiền Sư
Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư
Tử Tâm Tân Thiền Sư
Bách Trượng Trí Hải Thiền Sư (ông này là học tṛ Giang Tây Mă Tổ à nheng)

Băm ba vị Tổ có thấy Cực Lạc hay không th́ tôi không biết. Nhưng tôi biết mấy vị thiền sư trên đây có thấy. Mấy thiền sư này, theo tôi biết, th́ cũng tu đàng hoàng lắm, có truyền thừa hẳn ḥi, chứ không đến nỗi ba nháng ba trợn đâu. Họ mà được truyền thừa th́ cái ǵ 33 Tổ kia biết th́ họ cũng biết, mà cái ǵ họ biết th́ 33 Tổ kia cũng biết.

Rồi cũng trong post 2773, tôi nói thêm như ri:
Đây nói về bách Trượng Thanh Quy:
'Hầu hết ngũ gia tông phái và những Thiền tăng trong thiên hạ, đă tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ, đều quy hướng về Tịnh Độ.'

Th́ trong post 2774, bạn lại cố nại ra câu này:
##Xin ho?i dda.o hu*~u ra(`ng ca'c tha^`y nhu* Thi'ch -Thanh-Tu*`, Thi'ch-Nha^'t -Ha.nh, Thi'ch-Ti.nh-Tu*` (tu vie^.n Kim So*n CA) mai na`y khi la^m chung co' ca^`u va~ng sanh TPCL kho^ng va^.y ?##

Trong post 2779 tôi trả lời như vầy"
"Thầy Tịnh Từ th́ tôi có CD của thầy, tụng khóa sáng, trong phần phục nguyện có những câu như sau:
"Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh
Tốc văng bổn tôn Cực Lạc Quốc"
..............
"Thượng chúc hữu t́nh đồng sinh Cực Lạc Quốc
Phổ nguyện đồng sinh Cực Lạc Quốc"

Nếu Ngài không tin không cầu sinh Cực Lạc, th́ tại sao ngài lại muốn người ta sinh Cực Lạc?

C̣n HT Thanh Từ th́ như vầy. Ngài luôn luôn muốn trùng hưng phái Thiền Trúc Lâm nơi núi Yên Tử, v́ theo Ngài, đấy là Thiền Việt Nam chính cống. Ngài rất khâm phục Trúc Lâm chư Tổ Sư.
Trúc Lâm Sơ Tổ là Thái Tông Hoàng Đế nhà Trần. Sau khi xuất gia, có hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Tổ có bài cảnh sách buổi sáng. Trong đó có những câu như sau:
"Mọi người gắng công tu tỉnh,
Hết thẩy cố sức sửa sang,
Chuyên tâm lễ niệm Phật Di Đà,
Phát nguyện văng sinh nước An Lạc"
............
"Lại như:
Kẻ làm ác, khá ḥa mười niệm, sa địa ngục mà Hóa Phật đón đưa,
Giống súc sinh, khiến iểng kêu tên, táng h́nh hài có liên hoa đua nở"
..........
"Sớm tối chuyên cần lo niệm Phật
Tây Phương chờ đón dắt đưa nhau"

Nói tóm lại, Ngài Bách Trượng Trí Hải là thiền sư chính tông, viết Thanh Quy, có quy hướng Tịnh Độ. Thiền Môn các nơi đều theo Thanh Quy đó. HT Tịnh Từ có những ư tưởng quy hướng Tịnh Độ. HT Thanh Từ theo quy tắc của Trúc Lâm, mà Trúc Lâm có quy hướng Tịnh Độ. Thầy Nhat Hanh có phải là một thiền phái hay là có theo Bách Trượng Thanh Quy hay không th́ chỉ có thầy ấy biết hay là bạn XTH biết mà thôi.

Đó, tŕnh rơ cho các bạn thông tri.

2787<--Next   Previous-->2785   View top 40 messages