Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 1 08:03:15 2005
Subject:  Gui ba.n Phu'c So*n / De^~
Post No:  2210    

## Tha lực tiếp dẫn là gì? Là đức Di Ðà có bản nguyện tới tận nơi tiếp dẫn, đón rước những ai niệm tên ngài và muốn vãng sinh sang TPCL.
Tu các môn khác, Thiền, Giáo, Mật, Luật, Pháp Hoa, Hiền Thủ,... thì hành giả hoàn toàn dựa vào tự lực, vào công đức tu hành của mình, tạo nên những nhân gì, nghiệp gì để đạt quả vô thượng bồ-đề.
Tịnh Tông thì khác, hành giả nỗ lực niệm Phật, thiết tha mong muốn được vãng sinh, rồi đức Di Ðà tới nơi đón về TPCL để tu tiếp rồi thành Phật ở đấy. ##
Tha lu+.c to^i muo^'n no'i la` tha lu+.c tie^'p da^~n dda^'y chu+'. Ba`i cu?a ba.n vie^'t be^n tre^n chu+'ng to? la` nguoi quye^'t ddi.nh co' su+. tie^'p da^~n hay kho^ng la` ha`nh gia? chu+' kho^ng pha?i Pha^.t Di DDa`. Tha lu+.c sa(~n co' y' to^i no'i la` Pha^.t Di DDa` dda pha't nguye^.n ro^`i, ca'i tha lu+.c na`y co' co^ng su+'c gio^'ng nhau du` ba.n tu Thie^`n hay Ti.nh ddo^. hoa(.c chu+a tu. Chi? co' tu+. lu+.c cu?a ba.n mo*'i ddem dde^'n ke^'t qu?a.

2211<--Next   Previous-->2209   View top 40 messages