Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Than ôi         Reply   Post Message
Date: Mon Nov 7 15:33:39 2005
Subject:  Phật là Vô tướng .
Post No:  2259     Reply to:   2258

Than ôi!!
Tuần này, chúng tôi thấy các bạn PS, PD, ISO, bàn luận về Phật pháp càng bàn càng thấy tối tăm thêm, v́ Phật là Vô tướng mà căn cứ vào "h́nh danh sắc tướng" mà bàn luận ,ngày càng lún vào hố sâu vô minh biết bao đời thấy Phật; rồi khi gần nhắm mắt ĺa đời -sinh tâm hốt hoảng v́ thấy toàn ma quỷ đứng chực bên giường để đón rước mà thôi -v́ tâm niệm lúc sống nghĩ sai về Phật pháp.
Than ôi ,than ôi!!!!!!biết bao các đạo hữu (thiện tri thức thiện tâm )khác t́m cách giải bày giúp đỡ ,nhưng v́ thành kiến và sự vô minh quá sâu dày-- (nên đă chửi bới phỉ báng những ai nói khác ư ḿnh: là hiểu Phật bằng h́nh tướng??- khiến các thiện tri thức khác phải rút lui hết!!!!than ôi!!!!!!!)-- không thể cứu được Than ôi !!, trong kinh Phật nói:"Tin ta mà không hiểu ta ấy là phỉ báng ta(Phật)." mà phỉ báng Phật là khi chết biết đi về đâu rồi???--->địa ngục khi măn kiếp này. Thảm thay, thương thay!!!!

Kính mong các bậc thiện tri thức xưa nay vốn muốn cứu giúp các bạn nêu trên (đặc biệt là bạn PhucSơn) v́ ḷng từ bi hỷ xă mà trở lại diễn đàn này lần nửa để mà hóa độ cho nhửng kẻ có thành tâm nhưng v́ nghiệp lực quá sâu dày, đang đi lần xuống hố sâu địa ngục khi măn kiếp này mà không biết.
Kính mong lắm thay

2260<--Next   Previous-->2258   View top 40 messages