Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Tue Jan 24 16:21:55 2006
Subject:  Gu*?i Ba.n Phu'c-So*n
Post No:  2600     Reply to:   2599

To^i ddo.c ba`i vie^'t cu?a dda.o hu*~u gu*?i cho ba.n imsangoc thi` tha^'y co' ddoa.n sau dda^y :

"Bạn niệm Phật A Di Đà ư? Bạn tưởng bạn niệm Phật A Di Đà mà bạn được văng sinh giải thoát à? Ai nói bạn thế. Bạn về, bạn thử niệm Phật A Di Đà, niệm cho đến nghiệp dứt t́nh không, mưa không vào, gió không lọt, rồi xem bạn có văng sinh không nào.
Cứ dựa theo trong kinh, trong luận, bạn mà cầu văng sinh với cách niệm Phật như thế, th́ tôi cam đoan là bạn sẽ không được văng sinh. "

To^i ddoa'n ra(`ng y' cu?a dda.o hu*~u la` muo^'n nha^'n ma.nh dde^'n ye^'u to^' to^'i ca^`n thie^'t cu?a "ti'n nguye^.n " nu*~a co' ddu'ng kho^ng ? Ne^'u nhu* to^i tha^.t dda~ ddoa'n tru'ng, thi` thu*? ho?i ti'n nguye^.n cu?a dda.o hu*~u Phuc'So*n dda~ co' the^? ta.m xem la` ddu? tha`nh ta^m hay chu*a dde^? ma` xu*'ng dda'ng du*o*.c Pha^.t Di-Dda` tie^'p da^~n ve^` TPCL ? Nga`y xu*a, co' o^ng tha'i tu*? Ta^'t-Dda.t-Dda chi? vo*'i 1 ti`nh thu*o*ng xo't sa^u xa da`nh cho chu'ng sinh ma` dda~ da'm bo? ca? ngai va`ng, va` ho*n the^' nu*~a co`n pha?i bo? la.i ca? tha^n quye^'n vo*'i ca? vo*. dde.p, con tho*, dde^? ma` ddi ti`m 1 con ddu*o*`ng cu*'u kho^? cho chu'ng sinh, va` o^ng tha'i tu*? ddo' dda~ kho^ng do-du*. ra(`ng se~ co' hay kho^ng 1 con ddu*o*`ng na`o ddo' co' the^? thu*.c su*. gia?i thoa't cho chu'ng sinh dde^? cho mi`nh co`n co' the^? ti`m ra !... Ngay nay, co' o^ng dda.o hu*~u Phuc'So*n dda~ tin cha('c ra(`ng co' 1 the^' gio*'i TPCL ddang sa(~n sa`ng mo*? ddo'n 1 vi. Pha^.t tu*o*ng lai vo*'i ti'n nguye^.n va~ng sanh va` tu tha`nh Pha^.t dde^? sau na`y se~ quay la.i ddo^. thoa't chu'ng sinh ...a^'y the^' ma` o^ng Phuc'So*n la.i kho^ng da'm tri'ch ra 1 nu*?a ta`i sa?n dde^? cu'ng du*o*`ng tam ba?o, hoa(.c bo^' thi' ba^`n cu`ng, thi` xem ra ca'i ti'n nguye^.n cu?a o^ng PS tha^.t qua' ye^'u so vo*'i ca'i mu.c ddi'ch qua' to la` THA`NH PHA^.T dde^? ddo^. thoa't chu'ng sinh ! Than o^i, than o^i !

"Đây là tôi chưa hỏi bạn rằng bạn muốn về Tịnh Độ để làm ǵ? Về đấy ngồi chơi sơi nước, muốn ăn th́ ăn, muốn mặc th́ mặc, tắm mát trong ao sen, du lịch khắp vũ trụ, thọ mạng dài lâu,... bạn muốn thế ư hả?
Thế th́ có khác ǵ các cơi trời. Sinh lên các cơi trời, gần hơn, mà dễ hơn.
Ấy là chưa kể trên giời c̣n sung sướng gấp mấy lần bên Tịnh Độ."

Ne^'u kho^ng ddu*o*.c sung su*o*'ng ba(`ng so^'ng o*? ca'c co~i tro*`i thi` sao co`n go.i la` the^' gio*'i CU*.C-LA.C ha? dda.o hu*~u ?
To^i nghi~ ra(`ng muo^'n sinh le^n ca'c co~i tro*`i thuo^.c ha.ng tha^'p nha^'t, ddo' la` ha.ng tro*`i Du.c-Gio*'i thi` cu~ng pha?i tu dda.t tha^.p thie^.n ho*n 90 % trong suo^'t nhie^`u na(m thi` mo*'i co' nhie^`u hy vo.ng ddu*o*.c sanh ve^`(nhie^`u hy vo.ng tho^i chu*' chu*a pha?i la` cha('c cha('n 100%)... So vo*'i nie^.m ddu*o*.c 10 la^`n ho^`ng danh tru*o*'c lu'c la^m chung thi` co' le~ xa't sua^'t dde^? ddu*o*.c tie^'p da^~n ve^` TPCL se~ cao ho*n, de^~ da`ng ho*n la` muo^'n ddu*o*.c sanh ve^` ha.ng tro*`i Du.c-Gio*'i ! Co`n no'i to*'i chuye^.n sanh ve^` ha.ng tro*`i Sa('c-Gio*'i thi` la.i ca`ng kho' kha(n ho*n nhie^`u vi` ngu*o*`i tu pha?i co' ca(n ba?n thie^`n ddi.nh vu*~ng cha~i , ddu? dde^? qua'n chie^'u, chuye^?n hoa' ma` bo? he^'t ddu*o*.c nhu*~ng ham muo^'n vo*'i ca'c thu*' ngu~ du.c, va` di~ nhie^n va^~n pha?i giu*~ ddu*o*.c ga^`n nhu* hoa`n ha?o pha^`n tu tha^.p thie^.n ... Co`n muo^'n sanh ve^` ha.ng tro*`i cao nha^'t la` Vo^-Sa('c-Gio*'i thi` co' le~ chu'ng ta chu*a ca^`n pha?i no'i to*'i trong lu'c na`y ...

XTH

2601<--Next   Previous-->2599   View top 40 messages