Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CTH         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 20 04:48:36 2005
Subject:  Gởi các bạn PS và PTDT
Post No:  1965    

Gởi các bạn PS và PTDT,
Tôi thấy bạn Phước Lộc hết lời cầu khẩn nhờ 2 bạn xác minh dùm, mà không biết các bạn có nghi ngại ǵ mà bổng dưng im tiếng hết.
Ngướ đời nói "tứ hải giai huynh đệ", c̣n Phật baỏ rằng kiếp này mà được gặp nhau (dù là trên Internet) th́ là kiếp trưóc củng là anh em bà con..v..vv.. ǵ cuả nhau đó. Hơn nưă, trên diễn đàn này ,là để bàn luận trao đổi các kinh ngiệm Phật học với nhau, chứ không phải là trường danh lợi mà phải cần dè dặt nghi Kỵ nhau.
Nhiều khi hỏi tới lui riết ,lại ḷi ra rằng các vị và tôi ,mỗi ngày chạm mặt nhau bàn tán vui vẻ; mà khi hoá thân lên Internet th́ lại làm mặt xa lạ nhau; lúc đó vỡ lẻ ôm nhau cười ngất.!!
Nếu các vị muốn biết sự thật xem coi tôi với các vị thân nhau ngoà́ đời sống như thế nạ???, th́ hăy sống với "vô tâm" th́ sẽ vỡ lẻ bất ngờ!!. C̣n nếu muốn để vậy chơi th́ hăy sống với "Đa tâm" có nghiă mỗi ngày thân nhau quá xá, mà lên Internet th́ làm mặt lạ; kể cũng vui, nhưng nói theo Phật là "Đa tâm "c̣n trong ṿng sinh tử luân hồi. (Nhất tâm bất loạn= Chánh niệm = Vô niệm= mới thành chánh quả được)
CTH

1966<--Next   Previous-->1964   View top 40 messages