Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Dec 8 20:04:15 2005
Subject:  Lạ Nhỉ / XTH
Post No:  2440     Reply to:   2439

##dda.o hu*~u chu*a tra? lo*`i cho to^i bie^'t sau khi tu tha`nh Pha^.t o*? co~i TPCL ro^`i thi` dda.o hu*~u se~ quay la.i no*i Sa-Ba` na`y ba(`ng phu*o*ng tie^.n gi` .....
Ne^'u dda.o hu*~u chu*a nghi~ ra phu*o*ng thu*'c na`o dde^? co' the^? quay la.i Sa-Ba` sau khi tha`nh Pha^.t, thi` ca'i ba?n nguye^.n "ddo^. chu'ng sinh" trong ta^m dda.o hu*~u hie^.n tho*`i dda~ la` kho^ng tha`nh tha^.t ro^`i bo*?i vi` chi'nh trong ta^m dda.o hu*~u va^~n co`n chu*a bie^'t ra(`ng co' ve^` la.i Sa-Ba ddu*o*.c kho^ng ! ##

Bạn tưởng rằng tôi chưa nghĩ ra cách quay về Sa Bà ý hả? Thế thì tôi lại quá đề cao bạn mất rồi. Tôi tưởng bạn hỏi để mà cho có câu hỏi, chứ ai ngờ bạn không biết thật hả?

Như trong kinh Pháp Hoa, đức Thích Tôn đã thành Phật từ vô lượng kiếp xa xưa. Ngài thị hiện hết thân này đến thân khác, từ cõi này qua cõi khác, để độ vô lượng chúng sinh nhiều như số vi trần trong bốn phương.
"Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân Trời, Rồng,.... Hoặc hiện ra thân Thiên-Ðế, hoặc hiện ra thân trời Phạm-Vương, hoặc hiện ra thân vua Chuyển-Luân, .... hoặc hiện ra thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di.
Nhẫn đến hiện ra những thân Thanh-Văn, La-Hán, Bích-Chi-Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu! " (Kinh Địa Tạng, phẩm thứ nhất)

Cũng như Bồ Tát Quán Thế Âm, trong quá khứ đã thành Phật, nay lại thị hiện thân Bồ Tát, lại thị hiện đủ loại thân tướng để độ chúng sinh khắp 10 phương.

Lại cũng như Bồ Tát Địa Tạng phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức Hằng-hà-sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân. Mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngôi Tam-Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử...

Đấy, câu giả nhời cho bạn đấy. Chư Phật, Bồ Tát đi du hóa chúng sinh trong 10 phương bằng cách gì, như thế nào, thì khi chúng tôi chứng Phật Quả ở TPCL cũng sẽ du hóa 10 phương bằng cách đó như thế đó.

Ý mà tôi quên, bạn đâu có tin kinh sách Bắc Tông đâu nhỉ, tôi nói ra thì mất công bạn PhatDuc lại nói tôi là làm chuyện dã tràng xe cát biển Đông.

Nhưng mà thôi, bạn hỏi thì tôi giả nhời. Chứ tôi coi cái điệu bộ của bạn thì bạn chỉ tin kinh sách Nguyên Thủy thôi, còn kinh sách Bắc Tông thì bạn cho là khả nghi cả.
Chả hiểu bạn học cái thói ở đâu mà nhất định chỉ có kinh sách Nguyên Thủy là đúng, chứ ngoài ra kinh sách Bắc Tông đều là bánh vẽ cả.

Bạn ngồi lì ở trong tam giới, chỉ biết có tam giới, và chỉ biết ra khỏi tam giới luân hồi thì chỉ có Niết Bàn thôi, thì làm sao mà tôi làm cho bạn hiểu chuyện ngoài tam giới được?
Bạn mà có lôi thôi hỏi rằng làm sao mà tôi biết chuyện ngoài tam giới khi tôi còn ở trong tam giới. Thì tôi giả nhời rằng tôi nghe Phật kể lại.
Cũng như bạn ở trong cõi người, bạn đã lên cõi Trời chưa mà bạn lại xúi người ta sinh về cõi Trời? Bạn muốn nói rằng ai chỉ bầy cõi Trời cho bạn thì bạn tha hồ mà nói, áo mặc không qua khỏi đầu, chứ ngoài đức Phật ra thì chẳng còn ai chỉ bầy cõi Trời cho bạn nổi cả.

2441<--Next   Previous-->2439   View top 40 messages