Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 30 22:21:30 2006
Subject:  Gui ban pha`m phu
Post No:  2892    

## Kiếp đầu tiên của tôi là Phật ư, vậy tại sao tôi lai biến thành 1 gă phàm phu ngu si như thế nay, người chứng quả tu đà hoàn ko bị thối chuyển huông hồ tôi là Phật ở kiếp đầu tiên rồi th́ cớ sao tôi lại bị vô minh che lấp để thành phàm phu tục tử ##
Ta.i vi` ba^y gio*` ba.n kho^ng pha?i la` Pha^.t cho ne^n ba.n mo*'i bie^'n tha`nh pha`m phu.

2893<--Next   Previous-->2891   View top 40 messages