Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Apr 26 07:20:14 2006
Subject:  Tùy Bệnh Cho Thuốc / bạn Chan
Post No:  2980     Reply to:   2979

##Nga`y nay muo^'n tu Thie^`n thi` pha?i tho^ng Ti.nh, muo^'n tu Ti.nh pha?i tho^ng Thie^`n. Ba.n nhi`n la.i cuo^.c ddo*`i cu?a nhu+~ng To^? Ti.nh go^'c Thie^`n hay To^? Thie^`n ma` khuye^'n khi'ch nie^.m Pha^.t thi` ro~.##

Chư Tổ, sau khi ngộ đạo, mới quán xét căn cơ chúng sinh thời mạt pháp, thì thấy rằng tu gì thì tu, phải có tu Tịnh thì mới mong thành công. Hoặc là thuần Tịnh, hoặc là song tu. Muốn thành Phật mà không muốn gần Phật, hay là sợ niệm Phật, thì là chuyện không thể có được.
Các Ngài tuy là gôc Thiền, hay là ngộ đạo do Thiền, mà lại đi xiển dương Tịnh, thì chúng mình cũng phải lấy lý trí mà xét xem tại sao các Ngài lại làm như thế.

Xem khắp các lời dạy của chư Tổ, các Ngài đều tùy bệnh mà cho thuốc, tùy cơ thể mà đầu thang. Cần thiền thì dạy thiền trước, cần song tu thì dạy cả hai, cần tịnh thì dạy tịnh trước, nếu chỉ kham nổi một môn, thì chỉ chuyên dạy tịnh. Chứ các Ngài không khăng khăng bắt phải thông môn nọ rồi mới dạy môn kia.

Bạn Chan nên nhớ rằng, song tu thì rất là tốt, nhưng không phải là ai cũng có thể dung hội được như bạn.

Pháp của Phật là dùng để độ tất cả các chúng sinh. Nếu cứ cố thủ một môn, thì hoặc là hạng thượng trí cho làm nhàm chán, và hạng hạ trí theo không nổi. Phải thú nhận rằng Tịnh Ðộ rất hợp cho căn cơ mọi hạng.
Hơn nữa, giáo pháp Tịnh Ðộ phổ cập khắp các pháp môn, lục độ vạn hạnh gì cũng ở trong đó cả. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì có khác gì Thiền. Phật hiệu luôn ở trong đầu, giữ tâm không nghĩ ác, thì chả là Luật thì là gì. Luôn mồm niệm Phật như câu thần chú, giữ thân khẩu ý trong sạch, là Mật Tông rồi. Vân vân và vân vân vân.

2981<--Next   Previous-->2979   View top 40 messages