Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sat Nov 19 22:43:16 2005
Subject:  Nothing wrong with Pháp môn Tịnh Độ
Post No:  2318    

Đức Phật đă từng dạy là tất cả mọi thứ trên thế gian nầy đều phải “sanh, trụ, diệt.” V́ vậy Phật pháp cũng không ngoại lệ. Trong một bài viết của thầy NH có viết: "Khi học về tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rơ rằng trong thời Đức Thế Tôn c̣n tại thế, các thầy các sư cô đă tu với mục đích để đạt được quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử. C̣n quư vị Phật tử cư sĩ th́ tu để có hạnh phúc và để được sanh ra về cơi Trời hay ít nhất là cơi Người, chứ chưa nghe nói tới cơi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt c̣n tại thế th́ danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới. Trong thời vua A Dục, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, th́ đạo Bụt đă được truyền qua Iraq, Iran và Afganistan. Đạo Bụt cũng đă tiếp thu được những yếu tố văn hóa của các nước để có thể thích ứng với môi trường, xă hội và văn hóa của các nước đó. Thời xưa ở Iran đă có tín ngưỡng thờ mặt trời, và cái ư niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đă có sẵn trong truyền thống tâm linh của những đạo giáo bản xứ. Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran. Nhờ tiếp thu được với những nền văn hóa trong nội địa và xung quanh nên đại thừa đă được phát sinh và v́ vậy đạo Bụt có thể đi khắp thế giới." Điều này có nghĩa là để thích ứng với môi trường, xă hội, văn hóa của nước Iran, những vị giác ngộ sau này, hay là vị Phật sau này đă dựa vào Phật pháp của đức Phật Thích Ca (TC) mà lập ra pháp môn Tịnh Độ. Ví dụ như ngày xưa, hai anh em nhà họ Wright là người đầu tiên chế ra chiếc máy bay có người lái, nhưng sau này người ta đă dựa vào cách chế biến máy bay của anh em nhà họ Wright để chế ra chiếc máy bay to hơn, an toàn hơn, và chở được nhiều người hơn. Không phải v́ những chiếc máy bay được chế ra sau này mà nó không tốt bằng máy bay thời xưa. Tương tự như vậy, không phải v́ pháp môn Tịnh độ được lập ra sau này th́ pháp môn TĐ sẽ không tốt bằng pháp môn Thiền. Tu theo pháp môn thiền là tự ḿnh tu, tự ḿnh được giác ngộ thành Phật. Tu theo pháp môn TĐ th́ bất cứ ai dù già, trẻ, giàu, nghèo, người có học thức, người không có học thức, … đều có thể dễ dàng tu theo được và đều được Phật Adiđà giúp thoát khổ và chỉ dạy cách tu để được giác ngộ thành Phật. Đạo Phật là đạo diệt khổ, nếu pháp môn TĐ không thật sự giúp chúng sanh diệt khổ th́ pháp môn này đă bị diệt từ lâu rồi, và đă không c̣n tồn tại đến ngaỳ nay. Chúng ta không nên cho rằng pháp môn TĐ không phải do Phật Thích Ca nói ra th́ không phải là phật pháp. Phật TC cũng đă nói là có rất nhiều vị Phật (Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai). Ngài không phải là vị Phật duy nhất. Phật TC cũng nói chỉ có Phật với Phật mới hiểu được với nhau thôi. V́ vậy những vị Phật sau này đă hiểu được những điều Phật TC nói, nên đă dựa vào phật pháp của Phật TC và đă lập ra pháp môn TĐ. Tu theo pháp môn Thiền th́ chúng ta phải tự tu tâm, dưỡng tánh, và chuyển hóa tâm ḿnh để thành Phật. Những người tu thiền đạt đạo được ví như người phi công, khi gặp những chuyện khổ đau, họ có thể tự ḿnh lèo lái ra khỏi cảnh khổ đau đó. Những người tu Tịnh độ được ví như hành khách máy bay, phi công được ví như Phật A Di Đà. Khi gặp cảnh khổ đau, Phật A Di Đà sẽ đưa mọi người thoát ra khỏi cảnh khổ đau đó. Có người cho rằng nếu tự bản thân chưa diệt hết tham, sân, si th́ không bao giờ hết khổ được. Vậy th́ chúng ta có cần phải biết lái máy bay th́ mới có thể bay được từ nơi này sang nơi khác không? Cái hay của pháp môn TĐ là mặc dù chúng ta chưa diệt hết tham, sân, si nhưng nếu chúng ta thành tâm cầu sanh về cơi TPCL của đức Phật Adiđà, th́ đều được đức Phật Adiđà giúp đỡ hết. Nếu chúng ta không muốn nhờ vă ai, tự ḿnh cố gắng tu thành Phật th́ tu theo pháp môn Thiền. C̣n nếu chúng ta muốn được sống gần gũi với Phật và các vị Bồ Tát và nhờ Phật và Bồ Tát giúp chúng ta tu sao cho đến khi được giác ngộ thành Phật th́ tu theo pháp môn TĐ. Tuy nhiên nếu muốn tu thành Phật th́ Phật và các vị Bồ Tát cũng sẽ chỉ dạy chúng ta tu thiền quán th́ mới thành Phật được.

2319<--Next   Previous-->2317   View top 40 messages