Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đạo         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 17:37:06 2006
Subject:  Cực Lạc Quốc Độ
Post No:  3416    

Kinh A Di Đà

" Xá Lợi Phất! Cực Lạc Quốc Độ Thành Tựu Như Thị Công Đức Trang Nghiêm "

Cực Lạc Quốc Độ thành tựu do sự Tu Hành Công Đức Trang Nghiêm và 48 Nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo " A Di Đà Phật " chứ không phải từ trong Tâm bổng nhiên tưởng tượng ra.


===============================================

http://www.niemphat.net/Luan/adidakinhyeugiai/ngutrunghuyennghia.htm#phan2


A Di Đà Kinh Yếu Giải

Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc Đại Sư Soạn
Việt dịch: Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận. Thế nào là tin ở sự thật?

Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng: Cái tâm tính của ḿnh tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm (một loáng), mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được; thế th́ những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính ḿnh cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới Cực Lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài ngụ ngôn của Trang Tử.
Tin như thế gọi là tin ở sự thực (v́ ḿnh tin cảnh giới Tịnh Độ là một sự thực có).


=================================================

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htmNGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ
(dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng, Đài Loan)

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Ḥa


5. Dạy Tống Dưỡng Liên


Hai câu “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi, Tánh không có đạo lư, nhưng không ǵ là chẳng thuộc trong Tánh. V́ thế, đấng Đạo Sư đă thành Phật từ mười kiếp chẳng ở ngoài Tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm.

Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về.... Trên th́ từ Văn Thù, Phổ Hiền,ăinh, Long Thọ, Thiên Thân, dưới th́ đến các loài ngọ nguậy, bay, ḅ, loài có vẩy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này.

Đối với sự này th́ điều thứ nhất là phải tin đến cùng cực, thứ hai là phải luôn luôn phát nguyện, ba là công phu niệm Phật đừng gián đoạn. Đủ ba điều này th́ kẻ thậm ngu cũng được văng sanh. Thiếu ba điều này dù thông minh lanh lợi cũng chẳng được sanh. Ai báng pháp này chính là báng tam thế chư Phật, Bồ Tát. Trên đảnh Tỳ Lô trở thành tầng thấp nhất ngục của A Tỳ (3). Buồn thay!


==============================================


http://www.niemphat.net/Luan/adidakinhyeugiai/ngutrunghuyennghia.htm#phan2


A Di Đà Kinh Yếu Giải

Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc Đại Sư Soạn
Việt dịch: Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận
5. Thế nào là tin ở sự thật?

Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng: Cái tâm tính của ḿnh tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm (một loáng), mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được; thế th́ những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm tính ḿnh cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới Cực Lạc ở cách đây mười vạn ức Phật độ là một thế giới có thực, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải thế giới tưởng tượng ở trong bài ngụ ngôn của Trang Tử.
Tin như thế gọi là tin ở sự thực (v́ ḿnh tin cảnh giới Tịnh Độ là một sự thực có).

3417<--Next   Previous-->3415   View top 40 messages