Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 07:51:17 2005
Subject:  Gui ban A^?n danh - Post 2169
Post No:  2175    

Ba.n no'i, "Tích xưa: Khi xưa có lần Phật TC giảng pháp trong đạo tràng ở núi Linh Thưú, Ngài đưa 1 cành hoa lên chẳng nói năng chi cả; đại chúng ngơ ngác không hiểu ǵ cả, chỉ có ông Ca diếp mỉm cười khi nh́n cành hoa!. Phật trao y bát và Ngài trở thành Tổ Thiền Tông thứ 1 tại Ấn. "
Thu+a ba.n ti'ch ddo' tu+` dda^u ra, trong kinh na`o.
PhatDuc

2176<--Next   Previous-->2174   View top 40 messages